مهاجرت به كانادا
مهاجرت به كانادا

ويزاي
كانادا تضميني 5 ساله بدون شينگن نوع
ويزا : هم پا با دعوتنامه
مرزوبوم
: كانادا
هشدار ها : لطفا از سپردن پاسپورت و مدارك شناسايي خويش به افراد ناشناس خودداري نماييد .

مهاجرت به كانادا

مدارك
:
اصل
پاسپورت دو
قطعه عكس ترجمه
شناسنامه بيمه
و حقوق و دستمزد مدارك شغلي همه افراد تحت حمايت شركت ترجمه
مدرك ملكي پرينت
6 ماهه اكانت بانكي ارائه
پرينت تمكن مالي بالا توضيحات
:
ويزاي
تضميني كانادا سواي شينگن چه طور ممكن است؟ با
اعتنا به نكات ذيل در رابطه ي ويزاي مولتي كانادا اعتنا بفرماييد:
1 . داشتن ويزاي شينگن الزام نمي باشد البته تاريخچه ي سفر قوي، در پرونده ي درخواست شما براي دريافت ويزاي كانادا اثر گذار مي باشد . اين مسئله به فيس تجربي اثبات گرديده كه زماني كه افراد از سوي سفارت كانادا ريجكت مي شوند در طومار ي ريجكتي سفارت كانادا موردي رو انتخاب ميكنن با تيتر ضعيف بودن تاريخچه هجرت و در هيچ كجا تيتر نشده كه الزام به وجود رواديدِ شينگن خواهيد داشت . (داشتن دعوتنامه معتبر بخت اخذ رواديدِ كانادا بدون شينگن را زياد افزايش ميدهد .
درصورتي كه قصد شما از سفر به كانادا صرفا توريستي مي باشد، براي شما دعوتنامه معتبر و قابل استعلام ارائه مي دهيم)
رواديدِ شينگن براي اثبات رجوع شما از سفر به كانادا مي باشد؛ با داشتن رواديدِ شينگن به آفيسر كانادا تفيهم مي‌شود كه در حالتي كه قصد ماندن در مرزوبوم ديگري را داشته ايد در به عبارتي سرزمين عضو اتحاديه اروپا درخواست اقامت خويش را مطرح مي كرديد . پس در صورتيكه دارنده مسافرت هايي به كشورهاي ديگر بوده ايد و مدارك ديگر شما براي اخذ رواديدِ كانادا بي نقص مي‌باشد تحميلي براي دريافت رواديدِ شينگن نخواهيد داشت .

2 . يك عدد از مواقعي كه ميتواند در اخذ رواديدِ كانادا مضاعف تاثير گذار باشد (حتي فارغ از اين كه به اروپا سفري داشته باشيد) داشتن دعوتنامه معتبر از كشور كاناداست . اكنون اين دعوتنامه قادر است از سوي يك دوست يا كمپاني يا اين كه اقوام شما باشد . در صورتي كه نميتوانيد به دعوتنامه دسترسي داشته باشيد ما مي توانيم در دريافت آن به شما امداد كنيم تا بخت دريافت رواديدِ كانادا يك سري برابر شود . اما متاسفانه بسياري از افراد به دروغ عنوان ميكنن كه از دعوتنامه در پرونده ي شما به كارگيري گرديده و ما دعوتنامه را هم پا با ديگر مدارك به سفارت نبي ايم! و شما نميتوانيد دعوتنامه را مشاهده كنيد زيرا مرجع صدور دعوتنامه افشا ميشود! يا اين كه اين‌كه از دعوتنامه هاي فاقد اعتبار براي درخواست رواديدِ كانادا استفاده ميكنن كه اتفاقا در مواردي برهان ريجكتي درخواست رواديد همان دعوتنامه ي فاقد اعتبار مي‌باشد .

3 . مراقب باشيد كه فريب وعده هاي دروغين ليبل جعلي رواديدِ شينگن يا ويزاي كانادا را نخوريد متاسفانه بسياري از افراد با وعده هايي همچون چسباندن ليبل شينگن جعلي و جعل مهر ورود و خروج ويزا از متقاضي ها رواديدِ كانادا سودجويي مينمايند . بايستي بدانيد كه علاوه بر عواقب جعل كه مي تواند يقه گير شما شود در صورتي كه آفيسر به جعلي بودن مهر شينگن پي پيروزشود شما از 5 سال تا مادام العمر از مسافرت به كانادا محروم خواهيد شد .

متاسفانه در ماه اكتبر 2018 خبر هاي خير از ويزاي كانادا براي شهروندان ايراني به گوش نرسيد . بخش اعظم از 90 درصد درخواست درخواست كنندگان ويزاي كانادا ريجكت شد و همينطور اذن سفر به يكسري از مسافران و دانشجو يان از فرودگاه هاي ترانزيتي نظير استانبول، مسقط، دبي، دوحه و . . . . . داده نشد و اين افراد اجبارا به كشور‌ايران بازگشتند .
در برخي از تبليغات ميبينيم كه حرف از دريافت ويزاي كانادا سواي مدارك و موردها اين چنيني زده گرديده مي‌باشد . حقيقت اين است كه بعضا از كارگزاران و عاملان رواديدِ تضميني كانادا، اقدام به جعل مدارك و جعل رواديدِ شينگن مي‌كنند و به خيال و خاطر خويش با اين كار شانس رواديدِ كانادا متقاضي را ارتقا ارائه ميكنند . در صورتي كه اين كار نه تنها شانس دريافت ويزاي تضميني كانادا متقاضي را افزايش نميدهد، بلكه در خواست ويزاي كانادا متقاضي هم ريجكت ميگردد . افسران رواديدِ كانادا همگي و در مواردي، بعضي از رواديد هاي شينگن درخواست كنندگان را از سفارت كشور هايي كه اين رواديد را صادر كرده اند آناليز مي كنند و در شراي پي به جعلي بودن ويزا ببرند قطعا با درخواست ويزا مخالفت خواهند كرد و شخص خاطي را وارد بلك ليست خواهد كرد .

4 . در بسياري موردها از مشاوران موسسه سوال گرديده كه آيا رابطي در سفارت كانادا دارا هستند و آيا دارنده امتياز خاصي در سفارت كانادا هستند؟ حتمي به ذكر است كه؛ هيچ كس نه رابطي در سفارت كانادا داشته و نه داراي امتياز خاصي است . سيستم هجرت و رواديدِ كانادا مضاعف ظريف بوده و بر مبناي قانون اساس ريزي شده و به نوعي هيچ فردي جرئت رابطه بازي در اين سيستم را ندارد و بايد تاكيد كنيم افرادي كه اين موضوع را تيتر ميكنند، دارنده تجربه كافي در اين حيطه نبوده و مي خواهند با اين عنا وين هر طور گرديده از حالت سوء به كارگيري كنند و از شما پول هايي را بابت دستمزد اخذ نمايند .

5 . در بسياري از موارد عنوان مي شود كه در انتهاي عمل ويزاي تضميني كانادا مبلغ حقوق و يا اين كه حق الوكاله را پرداخت كنيد! اين فرمان نشان دهنده ي آن مي‌باشد كه كمپاني يا شخص نام برده بخت خويش را براي اخذ ويزاي شما آزمون خواهد كرد؛ در صورتي‌كه با درخواست رواديد موافقت شد حقوق و دستمزد را دريافت ميكند و در شراي با درخواست ويزا مخالفت نشد و شما ريجكت شدين مشكلي نيست نفر بعدي . . .!!!

6 . مراقب باشيد كه چيزي با عنوان ويزاي فوري كانادا وجود ندارد و صرفا ميتوان بازه انگشت نگاري را با تعيين كشوري كه براي انگشت نگاري تعيين مي فرمائيد كوتاه تر كرد . و بازه تاييد مدارك بوسيله سفارت گزينش ميشود و هيچ فردي در كوتاه كردن بازه پاسخگويي سفارت دخالتي نخواهد داشت .

7 . هنگامي كه سخن از ويزاي تضميني كانادا مي باشد اعتنا داشته باشيد كه تضمين در عودت وجه خواهد بود و كسي نميتواند تضمين نمايد كه دريافت كننده ي رواديد خواهد بود مگر آفيسر باشد! البته در مواقعي نيز بيان مي نمايند كه در سفارت مثلا تركيه آفيسر از دوستان آنهاست و يا از اين افراد مبالغي اخذ ميكند! بايستي توجه داشته باشيد كه افسرهاي ويزاي كانادا در وضعيت بسيار دشواري انتخاب مي شوند و هرگز به طور اثبات در يك سفارت نمي نظير و نكته حياتي اين ميباشد كه معلوم نيست پرونده ي شما به كدام آفيسر كانادا ارجاع داده خواهد شد و پرونده ها به فيس رندوم به وسيله افسرهاي ويزا بررسي ميگردد . پس به طور كل رابطه در سفارت كانادا و اخذ ويزاي تضميني كانادا وجود ندارد .

8 . ارائه دعوتنامه به هيچ تيتر تضمين كننده ي رواديد نخواهد بود اما در دريافت ويزاي كانادا دوچندان موثر خواهد بود اما در فيس كه جعلي نبوده و به صورت قانوني و داراي اعتبار باشد . متاسفانه اكثري از شركتها اقدام به درخواست رواديدِ كانادا با دعوتنامه هاي جعلي يا اين كه نامعتبر نموده اند كه موجب ريجكتي اكثري از متقاضيان رواديدِ كانادا گرديده ميباشد .

9 .
گروگان گيري مدرك ملكي به عنوان ضمانت بازگشت!!
لطفا توجه داشته باشيد براي درخواست رواديدِ كانادا سفارت اين سرزمين هيچگونه ضمانت بازگشتي در چيره مدرك ملك يا زمين از درخواست كنندگان اخذ نمي كند . به هيچ تيتر سند املاك خويش را در اختيار سودجويان و افراد يا موسسات نامعتبر قرار ندهيد كه يك عمر پشيماني به بار خواهد آورد .

توجه داشته باشيد كه سفارت به هيچ شخص، موسسه، آژانس يا شركتي هيچگونه امتيازي نمي دهد و متقاضي خود ميتواند درخواست كننده ي ويزا باشد و الزامي براي انتخاب كارگزار از سوي سفارت ندارد . اما قادر است از تجربه ي كارگزاران دارنده اعتبار به كارگيري نمايد .

اين مورد را ميتوان با اين مثال ابلاغ كرد كه شخصي براي اخذ حق خويش در دادگستري قادر است شخصا از حق خويش دفاع كند، در عين حال مي تواند يك نماينده قانوني با تجربه را گزينش كند تا مدافع دستمزد شخص باشد . البته دادگاه شخص را بدون چاره به انتخاب وكيل و مشاور مهاجرت نمي نمايد .


10 . در حالتي كه داراي فرزند در ميان 5 تا 17 سال هستيد ميتوان بدون سند زبان و بدون داشتن تاريخچه مسافرت شينگن با به كارگيري از ويزاي علم آموزي كانادا براي ديگر اعضاي خانواده ويزاي مولتي كانادا درخواست دهيم . رواديدِ علم آموزي كانادا درصد پيروزي زياد بالايي دارااست .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۲:۱۵ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]


رواديدِ
سرمايه گذاري كانادا ويزاي سرمايه گذاري كانادا با دقت به رويكرد مهاجرتي شما وضعيت خاصي داراست . اين كه از چه استاني مبادرت نمائيد و از چه نوع ويزايي . در هرحال متداول ترين ويزاي سرمايه گذاري به شرح زير است، كه به چهره كامل در اين برگه توضيح داده خواهند شد .

مهاجرت به كانادا

ويزاي
سرمايه گذاري كبك ويزاي
سرمايه گذاري فدرال ويزاي
سرمايه گذاري استان نيوبرانزويك هجرت
به كانادا به خط مش سرمايه گذاري استان كبك مهاجرت به كانادا به شيوه سرمايه گذاري استان كبك، يك عدد از محبوب ترين و مشهورترين برنامه هاي دريافت اقامت كانادا مي باشد . به خاطر اين كه هيچ شرط سني و پيش نياز سند زباني ندارد . البته هر سال تنها 570 سرمايه گذار مي پذيرد .

quebec-canada
كبك
كانادا كجاست
به‌اين منظور واجب هست كه تمامي متقاضي ها مهاجرت كانادا، اثبات كنند كه از نظر اقتصادي مي توانند وضعيت لازم كه در ادامه توضيح خواهد شد را تامين كنند و همينطور آن ها قصد اقامت در كبك را دارا‌هستند . سرمايه گذاران بعد از اين كه شرايط واجب و پيش نيازهاي لازم كبك كانادا را تامين كردند، جواز اقامت كبك كانادا (CSQ) را دريافت مي كنند . جواز اقامت كبك كانادا يك مدرك قانوني ارائه شده به وسيله دولت مي باشد، كه به متقاضيان مجوز اقامت دايم كانادا را در صورتي كه تاييديه هاي سلامت و امنيتي داشته باشند، ارائه مي دهد .

ويزاي
سرمايه گذاري كبك اعطاي
اقامت كانادا به كليه اعضاي خانواده ظرفيت
محدود قبول مهاجران رجوع
كل مبلغ 800 هزار دلار سرمايه گذاري گرديده آن گاه از 5 سال مطمئن
بودن محل سرمايه گذاري انجام شده – سرمايه گذاري بوسيله نهاد دولتي انجام ميشود دريافت
اقامت دائم كانادا سواي پيش شرط يگانه در فيس قبول در برنامه سرمايه گذاري كبك مسافرت
به كانادا از طرز سرمايه گذاري فدرال مسافرت به كانادا از شيوه سرمايه گذاري فدرال، تهي دست سرمايه اي بالغ بر 1 ميليون و 600 هزار دلار مي باشد . به شرط داشتن تجربه كسب و كار، شما مي توانيد از طريق سرمايه گذاري فدرال اقدام فرماييد .

ويزاي
سرمايه گذاري فدرال موقعيت حتمي سفر به كانادا از طريق سرمايه گذاري فدرال به چهره زير مي باشند .

تجربه
داشتن مديريت دستكم 2 ساله در 5 سال گذشته تجربه
داشتن 2 سال رئيس براي 5 كارمند دارنده شغل تمام وقت در 5 سال گذشته داشتن
1 سال سابقه مديريت و 1 سال مدير 5 شغل تمام وقت = تركيبي از موردها بالا البته اضطراري به ذكر است كه اين رويه مهاجرتي به كانادا از روش فدرال در حالا حاضر در دسترس نمي باشد .
همان طور كه در تارنما دولت كانادا آمده است، ديگر پرونده اي در خصوص هجرت به كانادا از نحوه سرمايه گذاري به اين رويه پذيرفته نمي شود


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۸:۳۰ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]


رواديدِ PNP كانادا فارغ از پيشنهاد عمل در ۲۰۱۹ Canada
PNP Visa Without Job Offers 2019 سفر به كانادا يك عدد از دوستداشتني ترين مقصد هاي هجرت در جهان مي‌باشد . گزيده از دليل آن كه در بين درخواست كنندگان مهاجرت فراوان محبوب است، سياست هاي صميمانه مهاجرين و مسيرهاي متعدد ماهرانه هست . در حالي كه اكسپرس ورود محبوب ترين در بين اين اشخاص است، برنامه هاي نامزد استان نيز ملاحظات ايده آل براي افرادي هست كه به دنبال سفر سرعت بالا و سواي دردسر به كانادا هستند . رواديدِ PNP كانادا بدون توصيه فعاليت در ۲۰۱۹ به تيتر يك ابزار باارزش براي دسترسي به سياست مهاجرت دوستانه كانادا اين ميباشد كه آنها هر دو جايگزين والا و همچنين ثابت برنامه ورود اكسپرس هستند . به عبارت ديگر، شما مي توانيد به كانادا سفر كنيد، فقط به نامزد شدن در PNP اعتماد كنيد، ولي شما مي توانيد خصوصيات كاري خويش را با IRCC ارتقاء دهيد و براي رسيدن به درخواست شما براي گزينش رواديدِ رواديد، يك اهرم قاطع داشته باشيد .

مهاجرت به كانادا

چگونه

مي بضاعت و توان براي نامزد شدن در ايالات كانادا بدون داشتن سفارش شغلي اقدام كرد؟ How
to get selected for Provincial ominationwithout having a Job Offer همانطور كه برنامه برنامه اكسپرس براي لبريز كردن سوراخ ساخت گرديده در اقتصاد ملي با اجازه ورود مهاجران حرفه اي به كانادا پباده سازي شده است، برنامه هاي نامزد استان، پباده سازي شده مي باشد تا ترك هاي جانور در اقتصاد محلي را آماده سازد كه اجازه مي دهد ورود مهاجران حرفه اي به يك استان مختص .

بديهي مي‌باشد كه ترازو گزينش براي برنامه هاي نامزدي براي هر استان متفاوت مي باشد ولي همگي آن‌ها يك چيز مشترك دارند – كليه آنها از توصيه هاي طبقه بندي شغلي ملي پيروي مي كنند .

بنابراين، حوزه فن اي و يا اين كه شغل شما بايستي تحت افراد با مهارت هاي دوچندان متخصص قرار بگيرد كه توسط اداره غيردولتي معين گرديده هست . در عين حال، تقاضاي متعددي براي اشغال شما در استان انتخاب شده شما وجود دارد . در حالي كه اين فرمان لزوما تضمين تعيين را ندارد، مزاياي قابل توجهي براي درخواست كننده دارد .

درصورتي كه
مي‌خواهيد به طور دائم در كانادا زندگي فرمائيد و فعاليت كنيد، فرم نظارت بدون پول كانادا ما را لبريز كنيد و از كارشناسان ما هم اكنون مشورت بدون پول اخذ كنيد!
تمامي
استان ها مسيرهاي مهاجرت/ رواديدِ PNP كانادا بدون پيشنهاد كار در 2019 كليه
استان ها مسيرهاي مهاجرت/ ويزاي PNP كانادا بدون سفارش عمل در ۲۰۱۹ نكته مهم: همه استان ها مسيرهاي مهاجرت به درخواست كنندگان فارغ از توصيه شغلي مطلوب را ارائه نمي دهند .
دوست داستني ترين در ميان استان هايي كه پذيرش هجرت را سواي سفارش شغلي ارائه مي دهند عبارتند از:
برنامه
نامزد مهاجرتي ساسكاچوان (SINP) برنامه
كار ماهر كبك (QSWP) برنامه
نامزدي آهنگ اسكوشيا (NSNP) دريافت كردن
رواديدِ PR از شيوه SINP برنامه نامزد مهاجرتي ساسكاچوان سواي داشتن توصيه شغلي اسكات چوان يك استان كليدي كانادا ميباشد كه همچنين براي متقاضي ها هجرت سواي توصيه شغلي بسيار دوست داستني مي‌باشد . ادله اين امر اين مي‌باشد كه SINP، بر بر خلاف بخش اعظم PNP هاي ديگر، صرفا به برنامه ورود اكسپرس يا اين كه يك توصيه شغلي داراي اعتبار اجازه نمي دهد كه اجازه ورود به PR را بدهد . در حاليكه منطقه درخواست تقاضاي بالا است، تعداد متعددي از اشخاص با مهارت بسيار دارد كه مي بايست به وسيله مهاجران پر شوند .
تحت لازمات داراي اهميت قضيه نياز براي واجد حالت بودن براي تحت شاخه اشغال تقاضا است:


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۸:۲۹ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]


ليست
برنامه هاي نامزدي استاني كانادا برنامه
نامزدي ولايتي بريتيش كلمبيا: يادگيري در مسئله BC PNP: سفر بريتيش كلمبيا .

مهاجرت به كانادا

برنامه
نامزد مهاجرتي آلبرتا: در رابطه AINP: مسافرت آلبرتا اطلاعات بيشتري كسب نماييد .

نامزد
مهاجرتي ساسكاچوان: اطلاعات مربوط به SINP: سفر ساسكاچوان .

برنامه
منحيث استان مانيتوبا: اطلاعات مربوط به MPNP: هجرت به منيتوبا .

برنامه
نامزدي مهاجر انتاريو: داده ها در مسئله OINP: هجرت انتاريو .

برنامه
نامزد استان نيوبرانزويك: يادگيري در قضيه NB PNP: مسافرت نيوبرانزويك .

برنامه
نامزد استان آهنگ اسكوشيا: در موضوع NSNP: مهاجرت ترانه اسكوشيا ياد بگيريد .

برنامه
نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد: در زمينه PEI PNP: هجرت جزيره پرنس ادوارد ياد بگيريد .

برنامه
نامزدي استان نيوفاندلند: در زمينه NLPNP: مهاجرت نيوفاندلند خاطره بگيريد .

وقتي كه از نحوه اكسپرس ورودي ارسال مي شود، برنامه هاي كاربردي PR كانادا به طور قابل توجهي سريع تر پردازش مي شوند درخواست هاي سنتي براي تبديل شدن به يك اقامت دائم كانادا مي تواند به دوران ۲۴ ماه پردازش شود . با اين حال، ذيل كانادا ورود به اكسپرس، درخواست اقامت دايم كانادا معمولا نسبتاً هميشه به وسيله پرسنل CIC در شش ماه يا كمتر پردازش مي شود .

عشق و علاقه
مند به درخواست براي برنامه نامزدهاي استان كانادا (PNP) از شيوه ورود اكسپرس؟ با ما تماس بگيريد امروز
چه طور
مي توانيد يك برنامه اكسپرس ورود كانادا نامزد استان را دريافت كنيد دو رويه موثر براي درخواست نامزدي برنامه نامزدي استان كانادا وجود دارااست . شيوه اوليه براي يك مهاجر احتمالي به طور بي واسطه با يك برنامه نامزدي كانادا تماس گرفته مي شود و براي نامزدي زير جريان محل ورود اكسپرس استان اعمال مي شود . در حالتي كه وي با برد بوسيله PNP كانادا نامزد شود، آن ها مي توانند مشخصات نمايشي اكسپرس توليد كنند و نامزدي را از روش حساب MyCIC خود به صورت الكترونيكي دريافت كنند . روش دوم مقدمه با ايجاد يك نمايه اكسپرس محل ورود كه نشان مي دهد كدام استان ها و مرز و بوم هاي مهاجر احتمالي را دوست داريد عمل نمائيد و در آن معاش مي فرمائيد استارت فرمائيد . در‌صورتي‌كه شما از يكي از اين استان ها اطلاع داريد، مي توانيد پس از ورود اكسپرس خود جريان، و اگر غالب باشد، مي توانيد نامزد را از طريق حساب MyCIC خود پذيرش فرماييد .

آيا
يك PNP كانادا نامزد مي شود به شما اذن مي دهد تا بلافاصله در كانادا فعاليت كنيد؟ وقتي كه يك استان شما را براي اقامت دائم نامزد مي كند، شما مجاز به عمل در ميهن نيستيد مگر اينكه مجوز كار داراي اعتبار داشته باشيد . تا زماني كه يك مهاجر آتي نويسي يك كارت اقامت دائم كانادا صادر نكرده باشد، وي نميتواند در كانادا فعاليت نمايد مگر اينكه آنان از شرايط فعاليت رسمي مهاجرت و هجرت كانادا (CIC) بدست آورند .

ارتقاء
قيمت ورقه ها PNP كانادا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶، مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كانادا (IRCC) سيستم سكو بندي اكسپرس را به مقدار قابل توجهي كاهش داده و تعداد امتيازاتي كه براي اشتغال آراسته شده اند را شامل مي شود كه شامل تحليل تاثير مثبت بازار عمل (LMIA) ميباشد . در نتيجه، كانديداهاي اكسپرس ورود با مشاغل مبتني بر LMIA در نمره اكسپرس محل ورود خود را تا ۵۵۰ امتياز از دست دادند . سند نامزدي از برنامه نامزدي استاني كانادا در هم اكنون حاضر مضاعف داراي اهميت ترين دليل در درخواست براي مسافرت اكسپرس ورود به كانادا مي‌باشد . طبق آمار كانادا ورود اكسپرس، نسبتاً ۵۰ درصد از مهاجران احتمالي كه دعوت طومار براي درخواست اقامت دائم در سال ۲۰۱۵ صادر كردند، توصيه شغلي حمايت از LMIA داشتند . با الگوريتم تازه به روز گرديده ۲۰۱۸ Express Entry، نامزد فارغ از سفارش شغلي LMIA ممكن ميباشد فراوان رقابتي تر شود .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۲:۲۷ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]


كانادا
ويزاي PNP سواي سفارش شغلي بنابراين، هم اكنون كه شما مي دانيد مباني جنبش به انتاريو فارغ از توصيه شغلي، مي توانيد اين را فهم فرماييد كه يك مراحل پيچيده مي باشد و بهتر مي باشد به متخصصاني كه مي توانند هجرت شما را تضمين كنند، باقي بمانند . هم اكنون اذن دهيد كه ما در خدمات فوق العاده موءثر ما در سفر در سراسر جهان به مشتريان خود ارائه دهيم كه در طول 11 سال قبل ما را در هند به عنوان متخصصان مهاجرت كانادا تبديل كرده مي‌باشد .

مهاجرت به كانادا

چرا
مهاجرت در سراسر مرزو بوم را تعيين كنيد زماني كه سفر در سراسر جهان براي اولي توشه مقدمه شد، ما تنها يك چشم انداز داشتيم - براي ارائه سرويس ها معتبر به سرخپوستان كه مايل به جنبش به كانادا ميباشند . از آنجا كه تعهد ما به روياهاي مشتريان ما بوده است، ما از برهه زماني استارت كار در صنعت مسافرت كانادا توانستيم به بيش از 10،000 نفر به كانادا مهاجرت كنيم .

مشتريان ما به ما احترام مي گذارند زيرا ما خدمات مضاعف داراي منفعت را با قيمت هاي زياد مقرون به صرفه ارائه مي دهيم . تمام سرويس ها ما مانند اسناد، يادگرفتن IELTS، تجزيه و چك مورد ها رد تقاضا، مشورت كردن عميق و غيره پباده سازي شده اند تا به مشتريان ما درك مراحل هجرت به طور كامل و اطمينان از آنان براي هجرت گزينش شود .

همچنين، ما سياست هاي دوچندان صميمانه را نظير قراردادهاي رسمي قرارداد، خدمات داراي اعتبار ICCRC و كمك هاي حقوقي و غيره اتخاذ كرده ايم . اين تضمين مي كند كه مشتريان ما بهترين بها را براي پول در بازار دريافت مي نمايند و مي توانند مطمئن باشند كه خدماتي را كه پرداخت مي كنند، دريافت مي كنند براي . ما در ارائه بهترين و كامل ترين خدمات مهاجرت كانادا به مشتريانمان افتخار مي كنيم .

يكي ديگر از چيزهاي گران قدر در موضوع مهاجرت در سراسر مرزو بوم اين ميباشد كه ما در كانادا ساكن هستيم . بنابراين، تمام سياست هاي ما از آنجا آمده مي باشد . اين همچنين به ما اجازه مي دهد كه در نهايي ترقي هاي جان دار در اين مورد قرار گيريم . همچنين، ما ياري و پند به مهاجرت خويش را به مشتريان خود ارائه مي دهيم . اين چيزي مي باشد كه هيچ ارائه دهنده سرويس مسافرت كانادا در هند نمي تواند داعيه كند . براين اساس طبيعي هست كه ما براي گزينش مسافرت كانادا، اولين انتخابي است كه بايستي انجام دهيم .
اگر مي خواهيد سواي سفارش شغلي در سال 2018 به كانادا سفر كنيد، با ما تماس بگيريد و ما اطمينان خوا‌هيم اعطا كرد كه روياي شما حقيقت را از چشمان شما به واقعيت تبديل مي كند!


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۳:۵۲ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]

مهاجرت
و اقامت كانادا از طرز نيروي متخصص فدرال يك عدد از روشهاي پرطرفدار مهاجرت به كانادا از طرز نيروي كارشناس فدرال مي باشد كه در قالب برنامه Express Entry جديد كانادا قابل حصول مي باشد .

مهاجرت به كانادا

وضعيت
اول : ۱-مدرك
تحصيلي دانشگاهي ۲-مدرك
لهجه انگيسي آيلتس جنرال و يا گويش فرانسه TEF ۳-
سابقه فعاليت مطابق با جدول طبقه بندي شغل ها كانادا (NOC) صرفا” سطح هاي ۰ يا اين كه A يا اين كه B ۴-شرايط
همگاني (مانند تست سالمي و نداشتن سوء پيشينه)
كارداران
امتياز آور : ۱-
تحصيلات : ۲۵ امتياز ۲-
لهجه انگليسي يا اين كه فرانسه : ۲۸ امتياز (۲۴ امتياز جهت گويش فرنگي اول و ۴ امتياز جهت لهجه خارجي دوم) ۳-
سوابق عمل (حداقل يكسال) : ۱۵ امتياز ۴-
سن : ۱۲ امتياز ۵-
انطباق پذيري : ۱۰ امتياز ۶-
داشتن پيشنهاد شغلي در كانادا : ۱۰ امتياز
حداقل امتياز موضوع نياز جهت ورود به تصويب اسم در اين برنامه ۶۷ امتياز ميباشد . ولي امتياز عمده يعني برد بخش اعظم .

هجرت
به كانادا از روش برنامه نيروي تخصصي فدرال جهت تشخيص و گزينش بهترين افراد جهت اقامت كانادا، اداره مهاجر ت اقدام به تدوين برنامه اي نو بنام Express Entry نموده است . در اين برنامه درخواست كنندگان با بيشترين امتياز در اولويت قرار مي گيرند .
جهت
مبادرت از طرز فدرال درخواست كننده بايد سه شرط پايين را داشته باشد : الف- دستكم يكسال سابقه فعاليت تخصصي (و ترجيحا” داراي ربط با حرفه خود) در ۱۰ سال اخير را داشته باشد . ولي تخصص درخواست كننده بايد در NOC كانادا (سطوح ۰ يا اين كه A يا اين كه B) جان دار باشد .
ب-
داشتن مدرك آيلتس با نمره ۶ به بالا در هر مهارت ج-
مساوي سازي گواهي تحصيلي
نكته داراي اهميت : داشتن پيشنهاد كار از يك كارفرماي داراي اعتبار كانادايي (۲۰۰ امتياز جهت سمت هاي مديريتي و ۵۰ امتياز جهت بقيه سمت ها ولي در به عبارتي سطح ها فوق الذكر) و يا نامزد بودن از طرف يك عدد از استانها به تنهايي ۶۰۰ امتياز مازاد بهمراه خواهد آورد .
با اعتنا به اين روش، درخواست كننده بايستي دوره اي را در صف انتظار يا همان Express Entry چشم به راه بماند تا انتخاب شود و ارتفاع اين زمان فقط به امتيازات وي بستگي دارد .
جهت ورود به اين صف انتظار درخواست كننده بايد دست‌كم ۶۷ امتياز كسب كند .
اين امتيازات را وكيل پرونده با اعتنا به كارداران تحت محاسبه مي كند : ۱-
اندازه تحصيلات ۲-
سابقه كاري ۳-
سن ۴-
مهارت هاي لهجه انگليسي يا اين كه فرانسه ۵-
توصيه فعاليت از طرف يك كارفرما و يا نامزدي يك استان


جداول
امتياز بندي فدرال

بازه
تحصيلي امتياز دكترا ۲۵
كارشناسي
ارشد يا اين كه دكتراي تخصصي ۲۳ دو
مدرك بعد از دبيرستان كه يكي از آن ها حداقل ۳ سال باشد ۲۲ مدرك
آن‌گاه از دبيرستان حداقل ۳ سال (ليسانس يا اين كه دكتراي عمومي) ۲۱ مدرك
سپس از دبيرستان ۲ سال ۱۹ مدرك
آن‌گاه از متوسطه ۱ سال ۱۵ ديپلم
دبيرستان ۵ پايين
تر از ديپلم دبيرستان ۰ سابقه
كاري


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۱:۵۶ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]


نقاط
ديگر كارداران شبكه: نامزد
انتخابات رياست جمهوري كانادا (PNP) - 600 امتياز سفارش
فعاليت اشتغال (NOC 00) - 200 امتياز توصيه
عمل اشتغال (NOC A، NOC B يا هر NOC 0 ديگر) - 50 امتياز مدارك
تحصيلي مدارس متوسطه كانادايي (1 تا 2 سال) - 15 امتياز مدارك
تحصيلي مدارس دبيرستان كانادايي (3 ساله) - 30 امتياز براي بدست آوردن امتياز واجد حالت بودن اكسپرس ورود كانادا بيش از 600 امتياز، نامزدها نياز به نامزدي استاني، پيشنهاد شغلي مناسب يا اين كه تحصيل در كانادا دارا هستند . تغييرات انجام گرديده در سيستم سكو بندي اكسپرس در نوامبر 2016، تعداد امتيازات اختصاص يافته براي توصيه هاي شغلي را با يك آناليز تاثير مثبت در بازار فعاليت (LMIA) كاهش بخشيد .

مهاجرت به كانادا

پيش از اين، LMIA از پيشنهادات استخدامي حمايت كرد، مي توانست نامزدي را با 600 امتياز ديگر جايگزين كند، و نسبتاً نيمي از نامزدهاي اظهارنامه محل ورود كه ITA براي PR در سال 2015 اخذ مي كردند، داراي يك قرارداد كارآموزي مبتني بر LMIA بود . امتيازات براي يك گواهي تحصيلي يا اين كه گواهينامه واجد شرايط هم در اين بروز رساني به نقد ها تحليل اكسپرس طولاني تر شده ميباشد .

در سال 2017 فرصت هاي شغلي براي مشاغلي كه طبق طبقه بندي ملي شغلي (NOC) 00 در نظر گرفته مي شود، اكنون 200 امتياز سيستم رتبه بندي جامع اكسپرس را اعطا مي نمايد .

اين مقامات مديريتي عبارتند از: قانونگذاران (NOC 0011)، مديران ارشد و مقامات دولتي (NOC 0012)، مديران ارشد مالي، ارتباطات و بقيه سرويس ها كسب و كار (NOC 0013)، مديران ارشد بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعي و اجتماعي و سازمان هاي عضو (NOC 0014)، مديران ارشد در تجارت، پخش و بقيه سرويس ها (NOC 0015)، و مديران ارشد در ايجاد و ساز، حمل و نقل، توليد و سرويس ها (NOC 0016) . مدل مهارت هاي ديگر 0 شغل، هم پا جور مهارت شغل ها حرفه اي و مدل مهارت B شغل ها فني و رشته اي در اكنون حاضر 50 امتياز كانادايي اكسپرس ورودي را واگذار مي كنند .

طبق قوانين نو اكسپرس ورود، تمام شغل هاي مقدماتي ديگر نيازي به LMIA مثبت ندارند . اتباع خارجي كه در كانادا براي دست كم يك سال عمل مي كنند، در حال حاضر مجوز كار معاف از LMIA ويژه كارفرما حالا مي توانند واجد شرايط براي توصيه شغلي در سيستم CRS اكسپرس باشند . مشاركتكنندگان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA)، كمپاني كنندگان Mobilité موسسه ها فرانكفوفن و شركتهاي داخل شركتي، نمونه هايي از مجوزهاي مجوز كار معاف از LMIA مي‌باشند كه مي توانند با ارائه پيشنهاد شغل شغلي توسط كارفرماي كنوني خود، نمرات اكسپرس را بدست آورند . حق الزحمه اضافي براي ورود به اكسپرس هم ممكن است براي افرادي كه دارنده جواز عمل كانادا هستند صادر شده توسط يك استان يا قلمرو يا اين كه به عنوان "سود قابل توجهي براي كانادا" .

مقررات واجد موقعيت قبول اكسپرس در درحال حاضر حاضر صرفا نياز به پيشنهاد استخدامي براي دست‌كم يك سال از روزي كه شخص به يك اقامت دائم كانادا تبديل مي شود .

PNP بريتيش كلمبيا، آلبرتا PNP و انتاريو PNP سه برنامه دوستداشتني نامزدان استاني در اين سرزمين هستند .
در صورتيكه عشق مند هستيد
PNP بريتيش كلمبيا، آلبرتا PNP و انتاريو PNP سه برنامه محبوب نامزدان استاني در اين مرزو بوم ميباشند . در صورتيكه شما علاقه مند به نامزدي استاني هستيد، برنامه هاي PNP كانادا را مي توانيد به طور بي واسطه يا از طرز سيستم ورود اكسپرس آنلاين تماس بگيريد .

براي اقامت در مورخ اكسپرس ورود 2017 تغييراتي كه مي تواند واجد وضعيت بودن شما براي اخذ ITA باشد، لطفا به طور مرتب به اين برگه برگرديد .

سوالات درمورد واجد شرايط بودن ورود كانادا به كانادا؟ با ما تماس بگيريد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۰:۲۸ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]

زمان
هاي فني در كانادا يا اين كه دورهاي كاري كانادا از سوال هاي بخش اعظمي از دوستان عزيز و خوانندگان سايت مسافرت به كانادا ست كه در اين بخش توضيحات مختصري راجع به آن ارائه خواهد شد .

مهاجرت به كانادا

زمان
هاي مهارت فني و تخصصي در كانادا دوره
هاي كارآموزي در كانادادوره هاي فني در كانادا برخلاف
تصور و بر خلاف آنچه در جمهوري اسلامي ايران واقعه مي افتد كه بنا و عرف بر اين ميباشد كه گواهي تحصيلي و سپري كردن مقاطع
متعدد نشان دهنده توانايي فرد مي‌باشند و معمولا با مدارك دانشگاهي و اكادميك ميزان افراد سنجش ميشود، بر
خلاف آن در مرزو بوم كانادا بضاعت افراد در زمان هاي فني فن اي و دريافت لايسنس ها و سرتيفيكيت ها هم واحد سنجش ميباشد و داشتن اين گواهينامه هاي تخصصي جهت شغل يابي و به شغل رسيدن شديدا امداد مي نمايد .
حتي شايد در مواردي داشتن اين گواهينامه ها و سرتيفيكت ها مفيد خيس از مدارك اكادميك و دانشگاهي شناخته شود .
بخش اعظمي
از دانشكده ها و مراكز اموزشي معتبر در كانادا زمان هاي مهارت فني رشته اي را برگزار مي كنند كه يكي
از مواقعي است كه با طي كردنش اذن فعاليت كردن به هنرجو داده مي شود و در حين دوره ها نيز
هنرجو مي تواند با اعتنا به يك‌سري ساعات يگانه فعاليت نمايد و درامد كسب نمايد كه اين براي كساني كه به فكر مهاجرت به كانادا مي باشند مي تواند ايده ال باشد .

به
درخواست متقاضي ها و طبق مكاتبات و پيگيري هاي حضوري چهره گرفته با مركز آموزشي اعلام مي گردد:

عصر
هاي كارآموزي در كانادا , زمان هاي فني در كانادا هزينه
عصر هاي كارآموزي در كانادا
هزينه
عصر هاي كارآموزي در كانادا در سال ۲۰۱۹ هزينه
ها و مورخ آغاز زمان هاي مهارت فني و تخصصي در راس آموزشي داراي اعتبار در مرزوبوم كانادا شهر مونتريال در سال ۲۰۱۹ به شرح پايين مي باشد .

♦️Mechanic
Automobile; March 4 or May 27, 2019 – $ ۲۳۰۰۰ + $۲۵۰ inscription fee .

♦️Industrial Drafting; May 13 or Nov .
4th 2019 – $۲۲۰۰۰ + ۲۵۰ inscription fee .

♦️Welding
and Fitting; April 8, 2019 – $۲۴۰۰۰ + $۲۵۰ inscription fee .

♦️Electricity:
Feb 4, 2019 or August 13, 2019, $۱۸۰۰۰ + $۲۵۰ inscription fee .


اذن فعاليت متقاضي به مدت هشتاد ساعت در ماه در حين زمان مي باشد .

متقاضي پس از گذراندن دوره، اجازه عمل تمام وقت خواهد داشت .

طول زمان زمان براي هر چهار رشته ذكر گرديده ۱۸۰۰ ساعت در پانزده ماه پي درپي مي باشد .
تعطيلي فقط به مدت دو هفته در مقدمه سال تازه ميلادي مي باشد .

شهريه ها به دلار كانادا مي باشد .
گذراندن
عصر هاي فني فن اي در كانادا
پرداخت
شهريه قسمتي پيشين از اخذ پذيرش و رواديد شدن بايستي پرداخت شود و همچنين گوشه اي هم بعد از آن از حضور شخص در كانادا و به وسيله ايشان بصورت عيب گيري و اقساط مي باشد .
مدل رواديدِ دريافت گرديده روي اين دوره ها رواديدِ تحصيلي و يا همان رواديدِ استيودنت ميباشد . وضعيت و قانون ها اخذ ويزاي تحصيلي حاكم مي‌باشد .
يعني مداركي مي بايست ارائه شود كه براي اخذ ويزاي تحصيلي اضطراري مي باشد .پذيرش
اخذ شده در اين عصر و همچنين تمكن مالي و پول در اكانت به اندازه معلوم و قيد شده ي موردت تقاضاي سفارت .
زمان ها در مورخ ذكر گرديده به لهجه انگليسي برگزار مي شود .
براي
اطلاع از تاريخ برگزاري زمان ها به زبان فرانسوي و گويش هاي ديگر و همچنين كورسهاي مختلف و فن هاي متفاوتدر ايالات گوناگون با مشاورين موسسه تماس حاصل نمائيد .
همينطور
جهت كسب اطلاعات لازم براي پذيرش از دانشگاهها و مركزها علمي مي تواند به نصيب ذي‌ربط ي همين تارنما براي ويزاي تحصيلي مراجعه كرده و اطلاعات ضروري را جهت دريافت رواديدِ تحصيلي كانادا اخذ فرمائيد .

فيض
گيري : زمان
هاي فني در كانادا – دوره هاي كار در كانادا يك عدد از مواقعي مي‌باشد كه با طي كردنش اذن كار كردن به
هنرجو داده مي شود و در حين دوره ها نيز هنرجو مي تواند يكسري ساعات يگانه فعاليت نمايد و درامد كسب كه اين براي كساني كه به انديشه داشتن درامد در مسافرت به كانادا مي‌باشند مي تواند ايده ال باشد .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۷:۳۸ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]

جديدترين
اخبار مسافرت به كانادا از منشاء خبر‌ها CIC Invitations
Issued by Nova Scotia for Accountants and Auditors under Labour Market Priorities Stream موزيك اسكوشيا در روز ۲۴ ژانويه دعوت نامه هايي را براي نامزدهاي اكسپرس ارسال كرد كه براي ويزاي اقامت دائم از نحوه نامزدي استان با تجربه فعاليت به تيتر حسابرسان مالي يا حسابداران اعمال گرديده مي‌باشد . در اين مطلب جديدترين خبرها مهاجرت به كانادا از مبداء خبر ها CIC را براي شما معرفي مي كنيم .

دعوت طومار ها از روش جريان اولويت هاي بازار عمل كه در سال گذشته رويه اندازي شد، صادر شد . اين جريان به اداره هجرت آوا اسكوشيا اذن مي دهد تا صندوق اظهارنظر دولت فدرال را براي مهاجران ماهر و توانمند كاوش كند . نامزدها كه نمايه اكسپرس خود را در مورخ ۱ ژوئيه ۲۰۱۸ يا اين كه آنگاه از آن ارسال كرده بودند براي نامزد انتخاباتي تعيين شدند .
الزامات ديگر براي كانديداهاي واجد شرايط براي جريان اولويت هاي بازار كار عبارتند از:
داوطلبان مي بايست حداقل پنج سال تجربه عمل در منزلت ملي شغلي (NOC 111) – حسابرسان مالي و حسابداران داشته باشند .
نامزدهاي با نمرات CRS 400 تا ۴۵۰ بوسيله هجرت آوا اسكوشيا دعوت شدند .
داوطلبان بايد دارنده گواهي ليسانس يا اين كه يك زمان سه يا چندين ساله در يك دانشگاه، كالج، دانش كده فني و فني، يا اين كه يك موسسه ديگر باشند .
بايد مهارت گويش خود را با ميزان لهجه كانادايي (CLB) مرحله ۷ يا بخش اعظم در گويش انگليسي يا اين كه فرانسوي ثابت فرمائيد .
نامزدها به طومار هايي از كارفرمايان نياز دارا هستند تا بتوانند ۵ سال تجربه كاري خود را در NOC 1111 اثبات كنند .
نامزدها نمره ورود و يا امتياز CRS بر مبنا اعتبار مانند سن، تحصيلات، و تجربه فعاليت و مهارت زبان مي باشد . بر شالوده اين نمره، نامزدهاي نمايه ها در سيستم سكو بندي جامع (CRS) جايگاه بندي مي شوند، مشخصات با بيشينه و كمينه دما رتبه و بعد دعوت به درخواست (ITA) داده مي شود . براي اين‌كه كانديداها بتوانند در جريان جريان حق تقدم هاي بازار فعاليت يا اين كه هر برنامه ديگر مهاجرت مرتبط با خروج ورقه ها بهادار درخواست كنند، به نمايندگي از نمايندگي نياز دارا هستند . به طور كلي، پروفايل هاي ورود به سيستم براي يك سال بدون نقص (۱۲ ماه) داراي اعتبار هستند، اما در اين ماموريت موزيك اسكوشيا، نامزدهاي انتخاباتي كه مشخصات خويش را در ۱ ژوئيه ۲۰۱۸ يا آنگاه از آن ارسال كرده اند انتخاب شده اند .

نامزدي استاني با ۶۰۰ نماينده مجلس نمايندگان، در نمايه اكسپرس خويش اعطا مي كند كه به طور موءثر به نامزدان دعوت به درخواست (ITA) در قرعه كشي اظهارنامه اي كه بوسيله مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كانادا (IRCC) به طور منظم از بازه زماني برگزار مي شود، اطمينان مي يابد .

ديويد كوهن، سهيم ارشد كمپبل كوهن، مشاور حقوقي سفر كانادا گفت: “اين رسم خبر خوبي براي برخي از نامزدهاي اكسپرس محل ورود است كه سكو بندي نمرات پايين تر از انتساب اخير اكسپرس محل ورود را دارد” . “اين يك ياد‌آوري خوب هست كه چگونه جريانهاي نامزدي استان مي تواند امداد كند تا نامزدهاي ورود با امتيازات پايين خيس به انگيزه خود براي اقامت دايم كمك نمايند .”


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۳:۱۳ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]

برنامه
مهاجرت يكسري ساله كانادا تا سال ۲۰۲۱ دولت كانادا طي سال ها سال برنامه هجرت خود را براي رسيدن به ۳۵۰،۰۰۰ ساكن دائمي جديد در سال ۲۰۲۱ انگيزه قرار داده هست كه نشان دهنده ۱٪ جمعيت كانادا مي‌باشد . هيئت مديره كنفرانس كانادا اعلام كرده هست كه اين توافق بايد تا سال ۲۰۳۰ براي اطمينان از كمبود جمعيت و رويش اقتصادي به دست آيد .

مهاجرت به كانادا

با
اكثريت اقامت مستمر كه در سال روان ابتدا مي شود از برنامه ورود اكسپرس انتظار مي رود كه پروفيل هاي نامزدها را كه در ذيل اعمال مي شود، مدير مي كند:
برنامه
كار حرفه اي فدرال (FSWP) برنامه
تجاري ماهر فدرال (FSTP) كلاس
تجربه كانادا (CEC) نسبتاً ۷۵ درصد از پذيرش هاي اقتصادي كه از برنامه ورود به برنامه و برنامه نامزدي استان (PNP) مي آيند، مي بضاعت و توان برنامه سفر را به خوبي در مسير برد خويش قرار بخشيد .

برنامه ورودي اكسپرس در سال ۲۰۱۵ معرفي شد تا حق تقدم هاي نامزدهاي جوان، تحصيلكرده و كارآموز گويش انگليسي يا اين كه فرانسوي با داشتن تجربه عمل ماهرانه را در لحاظ بگيرد . يك عدد از عارضه ها اساسي اين بود كه سرعت پردازش درخواست هاي ساكنين دائمي براي كارگران حرفه اي را سريع تر كند .

يك عدد ديگر از برنامه هاي كليدي براي هجرت كانادا برنامه نامزدي استان هست كه از طريق آن مهاجران توانا به اقامت دايم در استان مي باشند .

از شيوه اين برنامه، استان ها و مرزوبوم ها مي توانند مهاجران اقتصادي را براي اقامت دائم معرفي كنند و در توسعه اقتصادي استان / قلمرو ياري نمايند . با پرورش در نامزدها برنامه ورود به سيستم، PNP نيز در سال هاي اخير رشد كرده ميباشد .

برنامه نامزدي ولايتي (PNP) از ۲۳۳ اخذ مجوزهاي نو در سال ۱۹۹۶ تا صادر شدن نامزدي استاني به ۵۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ تكامل يافته است . در سال آتي سال ۲۰۱۹ هدف تعيين گرديده ۶۱ هزار نفر هست كه به تدريج به ۶۷۸۰۰ در سال ۲۰۲۰ و ۷۱ هزار و ۳۰۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقاء خواهد يافت .

برنامه هاي حمايت از خانواده نيز يك عدد از برنامه هاي داراي اهميت مهاجرت كانادا ميباشد كه بر دعوت دولت فدرال براي احياي خانواده متمركز است كه دولت ها آن را “برنامه مهاجرت مركزي كانادا” مي دانند كه “به رونق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كليه كانادايي ها ياري مي كند” .

براساس برنامه حمايت از خانواده، دولت كانادا در سال ۲۰۱۹ انگيزه ۸۸،۵۰۰ و ۹۱،۰۰۰ براي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ براي همسران يا اين كه شركاي مشترك خود براي حمايت از والدين و درخواست والدين خود براي اقامت دائم در مرزو بوم تعيين كرده مي باشد .

IRCC گزارش سالانه خود را هم براي سطح بي سوابق اي براي پناهندگان / جابجايي جهاني در سال ۲۰۱۷ ذكر كرده ميباشد و گفته مي‌باشد كه برنامه سفر سه ساله آن‌ها “پناهندگان بيشتري را به دنبال توليد زندگي جديد” مي نمايد .

براي پناهندگان در سال جاري، هدف ورود به پناهندگان و اشخاص نگهداري گرديده از ۴۶،۴۵۰ تا ۲۰۱۹ مي باشد كه انتظار مي رود در سال ۲۰۲۱ به ۵۱،۲۰۰ افزايش يابد .

۱۰
شغل پرجمعيت ترين در سال ۲۰۱۸ چه بود؟ با
ارقام منتشر شده توسط دولت كانادا براي ژانويه تا اكتبر سال ۲۰۱۸، نشان مي دهد كه مهندسان نرم افزار و طراحان، تحليلگران و مشاوران سيستم هاي اطلاعاتي، برنامه نويسان كامپيوتر و توسعه دهندگان رسانه هاي تعاملي، برخي از شغل ها بودند كه ليست را براي متخصصاني كه صادر شده بودند، دعوتنامه براي درخواست (ITA) براي درخواست رواديدِ اقامت دايم كانادا از شيوه برنامه ورودي اكسپرس در سال ۲۰۱۸٫
جدول تحت نشان مي دهد كه كداميك از ۱۰ شغل برتر دعوت نامه هايي با يك‌سري دعوت نامه براي اين اشخاص صادر گرديده مي‌باشد .

NOC Code Occupation Number of ITA’sissued (till Oct . 2018) Percentage of ITA’s issued (till Oct .
2018) ۲۱۷۳ Software
Engineers and designers ۳,۹۱۸ ۷% ۲۱۷۱ Information
systems analysts and consultants ۳,۵۲۳ ۶% ۲۱۷۴ Computer
Programmers and Interactive Media Developers ۲,۳۰۱ ۴% ۱۱۱۱ Financial
auditors and accountants ۱,۵۸۱ ۳% ۱۲۴۱ Administrative
assistants ۱,۴۵۵ ۳% ۱۱۲۳ Professional
Occupations in Advertising, Marketing and Public Relations ۱,۳۷۵ ۲% ۱۱۱۲ Financial
and Investment Analysts ۱,۲۸۳ ۲% ۴۰۱۱ University
professors and lecturers ۱,۲۶۵ ۲% ۱۱۲۲ Professional
occupations in business management consulting ۱,۲۲۳ ۲% ۰۱۲۴ Advertising,
marketing and public relations managers ۱,۱۳۸ ۲% Reference for this article was taken from CIC News .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
موضوع:
[ ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۵:۳۲ ] [ علي پور ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب