مهاجرت به كانادا
مهاجرت به كانادا

ويزاي
كانادا تضميني 5 ساله بدون شينگن نوع
ويزا : هم پا با دعوتنامه
مرزوبوم
: كانادا
هشدار ها : لطفا از سپردن پاسپورت و مدارك شناسايي خويش به افراد ناشناس خودداري نماييد .

مهاجرت به كانادا

مدارك
:
اصل
پاسپورت دو
قطعه عكس ترجمه
شناسنامه بيمه
و حقوق و دستمزد مدارك شغلي همه افراد تحت حمايت شركت ترجمه
مدرك ملكي پرينت
6 ماهه اكانت بانكي ارائه
پرينت تمكن مالي بالا توضيحات
:
ويزاي
تضميني كانادا سواي شينگن چه طور ممكن است؟ با
اعتنا به نكات ذيل در رابطه ي ويزاي مولتي كانادا اعتنا بفرماييد:
1 . داشتن ويزاي شينگن الزام نمي باشد البته تاريخچه ي سفر قوي، در پرونده ي درخواست شما براي دريافت ويزاي كانادا اثر گذار مي باشد . اين مسئله به فيس تجربي اثبات گرديده كه زماني كه افراد از سوي سفارت كانادا ريجكت مي شوند در طومار ي ريجكتي سفارت كانادا موردي رو انتخاب ميكنن با تيتر ضعيف بودن تاريخچه هجرت و در هيچ كجا تيتر نشده كه الزام به وجود رواديدِ شينگن خواهيد داشت . (داشتن دعوتنامه معتبر بخت اخذ رواديدِ كانادا بدون شينگن را زياد افزايش ميدهد .
درصورتي كه قصد شما از سفر به كانادا صرفا توريستي مي باشد، براي شما دعوتنامه معتبر و قابل استعلام ارائه مي دهيم)
رواديدِ شينگن براي اثبات رجوع شما از سفر به كانادا مي باشد؛ با داشتن رواديدِ شينگن به آفيسر كانادا تفيهم مي‌شود كه در حالتي كه قصد ماندن در مرزوبوم ديگري را داشته ايد در به عبارتي سرزمين عضو اتحاديه اروپا درخواست اقامت خويش را مطرح مي كرديد . پس در صورتيكه دارنده مسافرت هايي به كشورهاي ديگر بوده ايد و مدارك ديگر شما براي اخذ رواديدِ كانادا بي نقص مي‌باشد تحميلي براي دريافت رواديدِ شينگن نخواهيد داشت .

2 . يك عدد از مواقعي كه ميتواند در اخذ رواديدِ كانادا مضاعف تاثير گذار باشد (حتي فارغ از اين كه به اروپا سفري داشته باشيد) داشتن دعوتنامه معتبر از كشور كاناداست . اكنون اين دعوتنامه قادر است از سوي يك دوست يا كمپاني يا اين كه اقوام شما باشد . در صورتي كه نميتوانيد به دعوتنامه دسترسي داشته باشيد ما مي توانيم در دريافت آن به شما امداد كنيم تا بخت دريافت رواديدِ كانادا يك سري برابر شود . اما متاسفانه بسياري از افراد به دروغ عنوان ميكنن كه از دعوتنامه در پرونده ي شما به كارگيري گرديده و ما دعوتنامه را هم پا با ديگر مدارك به سفارت نبي ايم! و شما نميتوانيد دعوتنامه را مشاهده كنيد زيرا مرجع صدور دعوتنامه افشا ميشود! يا اين كه اين‌كه از دعوتنامه هاي فاقد اعتبار براي درخواست رواديدِ كانادا استفاده ميكنن كه اتفاقا در مواردي برهان ريجكتي درخواست رواديد همان دعوتنامه ي فاقد اعتبار مي‌باشد .

3 . مراقب باشيد كه فريب وعده هاي دروغين ليبل جعلي رواديدِ شينگن يا ويزاي كانادا را نخوريد متاسفانه بسياري از افراد با وعده هايي همچون چسباندن ليبل شينگن جعلي و جعل مهر ورود و خروج ويزا از متقاضي ها رواديدِ كانادا سودجويي مينمايند . بايستي بدانيد كه علاوه بر عواقب جعل كه مي تواند يقه گير شما شود در صورتي كه آفيسر به جعلي بودن مهر شينگن پي پيروزشود شما از 5 سال تا مادام العمر از مسافرت به كانادا محروم خواهيد شد .

متاسفانه در ماه اكتبر 2018 خبر هاي خير از ويزاي كانادا براي شهروندان ايراني به گوش نرسيد . بخش اعظم از 90 درصد درخواست درخواست كنندگان ويزاي كانادا ريجكت شد و همينطور اذن سفر به يكسري از مسافران و دانشجو يان از فرودگاه هاي ترانزيتي نظير استانبول، مسقط، دبي، دوحه و . . . . . داده نشد و اين افراد اجبارا به كشور‌ايران بازگشتند .
در برخي از تبليغات ميبينيم كه حرف از دريافت ويزاي كانادا سواي مدارك و موردها اين چنيني زده گرديده مي‌باشد . حقيقت اين است كه بعضا از كارگزاران و عاملان رواديدِ تضميني كانادا، اقدام به جعل مدارك و جعل رواديدِ شينگن مي‌كنند و به خيال و خاطر خويش با اين كار شانس رواديدِ كانادا متقاضي را ارتقا ارائه ميكنند . در صورتي كه اين كار نه تنها شانس دريافت ويزاي تضميني كانادا متقاضي را افزايش نميدهد، بلكه در خواست ويزاي كانادا متقاضي هم ريجكت ميگردد . افسران رواديدِ كانادا همگي و در مواردي، بعضي از رواديد هاي شينگن درخواست كنندگان را از سفارت كشور هايي كه اين رواديد را صادر كرده اند آناليز مي كنند و در شراي پي به جعلي بودن ويزا ببرند قطعا با درخواست ويزا مخالفت خواهند كرد و شخص خاطي را وارد بلك ليست خواهد كرد .

4 . در بسياري موردها از مشاوران موسسه سوال گرديده كه آيا رابطي در سفارت كانادا دارا هستند و آيا دارنده امتياز خاصي در سفارت كانادا هستند؟ حتمي به ذكر است كه؛ هيچ كس نه رابطي در سفارت كانادا داشته و نه داراي امتياز خاصي است . سيستم هجرت و رواديدِ كانادا مضاعف ظريف بوده و بر مبناي قانون اساس ريزي شده و به نوعي هيچ فردي جرئت رابطه بازي در اين سيستم را ندارد و بايد تاكيد كنيم افرادي كه اين موضوع را تيتر ميكنند، دارنده تجربه كافي در اين حيطه نبوده و مي خواهند با اين عنا وين هر طور گرديده از حالت سوء به كارگيري كنند و از شما پول هايي را بابت دستمزد اخذ نمايند .

5 . در بسياري از موارد عنوان مي شود كه در انتهاي عمل ويزاي تضميني كانادا مبلغ حقوق و يا اين كه حق الوكاله را پرداخت كنيد! اين فرمان نشان دهنده ي آن مي‌باشد كه كمپاني يا شخص نام برده بخت خويش را براي اخذ ويزاي شما آزمون خواهد كرد؛ در صورتي‌كه با درخواست رواديد موافقت شد حقوق و دستمزد را دريافت ميكند و در شراي با درخواست ويزا مخالفت نشد و شما ريجكت شدين مشكلي نيست نفر بعدي . . .!!!

6 . مراقب باشيد كه چيزي با عنوان ويزاي فوري كانادا وجود ندارد و صرفا ميتوان بازه انگشت نگاري را با تعيين كشوري كه براي انگشت نگاري تعيين مي فرمائيد كوتاه تر كرد . و بازه تاييد مدارك بوسيله سفارت گزينش ميشود و هيچ فردي در كوتاه كردن بازه پاسخگويي سفارت دخالتي نخواهد داشت .

7 . هنگامي كه سخن از ويزاي تضميني كانادا مي باشد اعتنا داشته باشيد كه تضمين در عودت وجه خواهد بود و كسي نميتواند تضمين نمايد كه دريافت كننده ي رواديد خواهد بود مگر آفيسر باشد! البته در مواقعي نيز بيان مي نمايند كه در سفارت مثلا تركيه آفيسر از دوستان آنهاست و يا از اين افراد مبالغي اخذ ميكند! بايستي توجه داشته باشيد كه افسرهاي ويزاي كانادا در وضعيت بسيار دشواري انتخاب مي شوند و هرگز به طور اثبات در يك سفارت نمي نظير و نكته حياتي اين ميباشد كه معلوم نيست پرونده ي شما به كدام آفيسر كانادا ارجاع داده خواهد شد و پرونده ها به فيس رندوم به وسيله افسرهاي ويزا بررسي ميگردد . پس به طور كل رابطه در سفارت كانادا و اخذ ويزاي تضميني كانادا وجود ندارد .

8 . ارائه دعوتنامه به هيچ تيتر تضمين كننده ي رواديد نخواهد بود اما در دريافت ويزاي كانادا دوچندان موثر خواهد بود اما در فيس كه جعلي نبوده و به صورت قانوني و داراي اعتبار باشد . متاسفانه اكثري از شركتها اقدام به درخواست رواديدِ كانادا با دعوتنامه هاي جعلي يا اين كه نامعتبر نموده اند كه موجب ريجكتي اكثري از متقاضيان رواديدِ كانادا گرديده ميباشد .

9 .
گروگان گيري مدرك ملكي به عنوان ضمانت بازگشت!!
لطفا توجه داشته باشيد براي درخواست رواديدِ كانادا سفارت اين سرزمين هيچگونه ضمانت بازگشتي در چيره مدرك ملك يا زمين از درخواست كنندگان اخذ نمي كند . به هيچ تيتر سند املاك خويش را در اختيار سودجويان و افراد يا موسسات نامعتبر قرار ندهيد كه يك عمر پشيماني به بار خواهد آورد .

توجه داشته باشيد كه سفارت به هيچ شخص، موسسه، آژانس يا شركتي هيچگونه امتيازي نمي دهد و متقاضي خود ميتواند درخواست كننده ي ويزا باشد و الزامي براي انتخاب كارگزار از سوي سفارت ندارد . اما قادر است از تجربه ي كارگزاران دارنده اعتبار به كارگيري نمايد .

اين مورد را ميتوان با اين مثال ابلاغ كرد كه شخصي براي اخذ حق خويش در دادگستري قادر است شخصا از حق خويش دفاع كند، در عين حال مي تواند يك نماينده قانوني با تجربه را گزينش كند تا مدافع دستمزد شخص باشد . البته دادگاه شخص را بدون چاره به انتخاب وكيل و مشاور مهاجرت نمي نمايد .


10 . در حالتي كه داراي فرزند در ميان 5 تا 17 سال هستيد ميتوان بدون سند زبان و بدون داشتن تاريخچه مسافرت شينگن با به كارگيري از ويزاي علم آموزي كانادا براي ديگر اعضاي خانواده ويزاي مولتي كانادا درخواست دهيم . رواديدِ علم آموزي كانادا درصد پيروزي زياد بالايي دارااست .

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/12/2  ] [ ۰۶ ] [ mohajert ] [ ]


رواديدِ
سرمايه گذاري كانادا ويزاي سرمايه گذاري كانادا با دقت به رويكرد مهاجرتي شما وضعيت خاصي داراست . اين كه از چه استاني مبادرت نمائيد و از چه نوع ويزايي . در هرحال متداول ترين ويزاي سرمايه گذاري به شرح زير است، كه به چهره كامل در اين برگه توضيح داده خواهند شد .

مهاجرت به كانادا

ويزاي
سرمايه گذاري كبك ويزاي
سرمايه گذاري فدرال ويزاي
سرمايه گذاري استان نيوبرانزويك هجرت
به كانادا به خط مش سرمايه گذاري استان كبك مهاجرت به كانادا به شيوه سرمايه گذاري استان كبك، يك عدد از محبوب ترين و مشهورترين برنامه هاي دريافت اقامت كانادا مي باشد . به خاطر اين كه هيچ شرط سني و پيش نياز سند زباني ندارد . البته هر سال تنها 570 سرمايه گذار مي پذيرد .

quebec-canada
كبك
كانادا كجاست
به‌اين منظور واجب هست كه تمامي متقاضي ها مهاجرت كانادا، اثبات كنند كه از نظر اقتصادي مي توانند وضعيت لازم كه در ادامه توضيح خواهد شد را تامين كنند و همينطور آن ها قصد اقامت در كبك را دارا‌هستند . سرمايه گذاران بعد از اين كه شرايط واجب و پيش نيازهاي لازم كبك كانادا را تامين كردند، جواز اقامت كبك كانادا (CSQ) را دريافت مي كنند . جواز اقامت كبك كانادا يك مدرك قانوني ارائه شده به وسيله دولت مي باشد، كه به متقاضيان مجوز اقامت دايم كانادا را در صورتي كه تاييديه هاي سلامت و امنيتي داشته باشند، ارائه مي دهد .

ويزاي
سرمايه گذاري كبك اعطاي
اقامت كانادا به كليه اعضاي خانواده ظرفيت
محدود قبول مهاجران رجوع
كل مبلغ 800 هزار دلار سرمايه گذاري گرديده آن گاه از 5 سال مطمئن
بودن محل سرمايه گذاري انجام شده – سرمايه گذاري بوسيله نهاد دولتي انجام ميشود دريافت
اقامت دائم كانادا سواي پيش شرط يگانه در فيس قبول در برنامه سرمايه گذاري كبك مسافرت
به كانادا از طرز سرمايه گذاري فدرال مسافرت به كانادا از شيوه سرمايه گذاري فدرال، تهي دست سرمايه اي بالغ بر 1 ميليون و 600 هزار دلار مي باشد . به شرط داشتن تجربه كسب و كار، شما مي توانيد از طريق سرمايه گذاري فدرال اقدام فرماييد .

ويزاي
سرمايه گذاري فدرال موقعيت حتمي سفر به كانادا از طريق سرمايه گذاري فدرال به چهره زير مي باشند .

تجربه
داشتن مديريت دستكم 2 ساله در 5 سال گذشته تجربه
داشتن 2 سال رئيس براي 5 كارمند دارنده شغل تمام وقت در 5 سال گذشته داشتن
1 سال سابقه مديريت و 1 سال مدير 5 شغل تمام وقت = تركيبي از موردها بالا البته اضطراري به ذكر است كه اين رويه مهاجرتي به كانادا از روش فدرال در حالا حاضر در دسترس نمي باشد .
همان طور كه در تارنما دولت كانادا آمده است، ديگر پرونده اي در خصوص هجرت به كانادا از نحوه سرمايه گذاري به اين رويه پذيرفته نمي شود

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/12/1  ] [ ۰۵ ] [ mohajert ] [ ]


رواديدِ PNP كانادا فارغ از پيشنهاد عمل در ۲۰۱۹ Canada
PNP Visa Without Job Offers 2019 سفر به كانادا يك عدد از دوستداشتني ترين مقصد هاي هجرت در جهان مي‌باشد . گزيده از دليل آن كه در بين درخواست كنندگان مهاجرت فراوان محبوب است، سياست هاي صميمانه مهاجرين و مسيرهاي متعدد ماهرانه هست . در حالي كه اكسپرس ورود محبوب ترين در بين اين اشخاص است، برنامه هاي نامزد استان نيز ملاحظات ايده آل براي افرادي هست كه به دنبال سفر سرعت بالا و سواي دردسر به كانادا هستند . رواديدِ PNP كانادا بدون توصيه فعاليت در ۲۰۱۹ به تيتر يك ابزار باارزش براي دسترسي به سياست مهاجرت دوستانه كانادا اين ميباشد كه آنها هر دو جايگزين والا و همچنين ثابت برنامه ورود اكسپرس هستند . به عبارت ديگر، شما مي توانيد به كانادا سفر كنيد، فقط به نامزد شدن در PNP اعتماد كنيد، ولي شما مي توانيد خصوصيات كاري خويش را با IRCC ارتقاء دهيد و براي رسيدن به درخواست شما براي گزينش رواديدِ رواديد، يك اهرم قاطع داشته باشيد .

مهاجرت به كانادا

چگونه

مي بضاعت و توان براي نامزد شدن در ايالات كانادا بدون داشتن سفارش شغلي اقدام كرد؟ How
to get selected for Provincial ominationwithout having a Job Offer همانطور كه برنامه برنامه اكسپرس براي لبريز كردن سوراخ ساخت گرديده در اقتصاد ملي با اجازه ورود مهاجران حرفه اي به كانادا پباده سازي شده است، برنامه هاي نامزد استان، پباده سازي شده مي باشد تا ترك هاي جانور در اقتصاد محلي را آماده سازد كه اجازه مي دهد ورود مهاجران حرفه اي به يك استان مختص .

بديهي مي‌باشد كه ترازو گزينش براي برنامه هاي نامزدي براي هر استان متفاوت مي باشد ولي همگي آن‌ها يك چيز مشترك دارند – كليه آنها از توصيه هاي طبقه بندي شغلي ملي پيروي مي كنند .

بنابراين، حوزه فن اي و يا اين كه شغل شما بايستي تحت افراد با مهارت هاي دوچندان متخصص قرار بگيرد كه توسط اداره غيردولتي معين گرديده هست . در عين حال، تقاضاي متعددي براي اشغال شما در استان انتخاب شده شما وجود دارد . در حالي كه اين فرمان لزوما تضمين تعيين را ندارد، مزاياي قابل توجهي براي درخواست كننده دارد .

درصورتي كه
مي‌خواهيد به طور دائم در كانادا زندگي فرمائيد و فعاليت كنيد، فرم نظارت بدون پول كانادا ما را لبريز كنيد و از كارشناسان ما هم اكنون مشورت بدون پول اخذ كنيد!
تمامي
استان ها مسيرهاي مهاجرت/ رواديدِ PNP كانادا بدون پيشنهاد كار در 2019 كليه
استان ها مسيرهاي مهاجرت/ ويزاي PNP كانادا بدون سفارش عمل در ۲۰۱۹ نكته مهم: همه استان ها مسيرهاي مهاجرت به درخواست كنندگان فارغ از توصيه شغلي مطلوب را ارائه نمي دهند .
دوست داستني ترين در ميان استان هايي كه پذيرش هجرت را سواي سفارش شغلي ارائه مي دهند عبارتند از:
برنامه
نامزد مهاجرتي ساسكاچوان (SINP) برنامه
كار ماهر كبك (QSWP) برنامه
نامزدي آهنگ اسكوشيا (NSNP) دريافت كردن
رواديدِ PR از شيوه SINP برنامه نامزد مهاجرتي ساسكاچوان سواي داشتن توصيه شغلي اسكات چوان يك استان كليدي كانادا ميباشد كه همچنين براي متقاضي ها هجرت سواي توصيه شغلي بسيار دوست داستني مي‌باشد . ادله اين امر اين مي‌باشد كه SINP، بر بر خلاف بخش اعظم PNP هاي ديگر، صرفا به برنامه ورود اكسپرس يا اين كه يك توصيه شغلي داراي اعتبار اجازه نمي دهد كه اجازه ورود به PR را بدهد . در حاليكه منطقه درخواست تقاضاي بالا است، تعداد متعددي از اشخاص با مهارت بسيار دارد كه مي بايست به وسيله مهاجران پر شوند .
تحت لازمات داراي اهميت قضيه نياز براي واجد حالت بودن براي تحت شاخه اشغال تقاضا است:

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/11/30  ] [ ۰۵ ] [ mohajert ] [ ]


ليست
برنامه هاي نامزدي استاني كانادا برنامه
نامزدي ولايتي بريتيش كلمبيا: يادگيري در مسئله BC PNP: سفر بريتيش كلمبيا .

مهاجرت به كانادا

برنامه
نامزد مهاجرتي آلبرتا: در رابطه AINP: مسافرت آلبرتا اطلاعات بيشتري كسب نماييد .

نامزد
مهاجرتي ساسكاچوان: اطلاعات مربوط به SINP: سفر ساسكاچوان .

برنامه
منحيث استان مانيتوبا: اطلاعات مربوط به MPNP: هجرت به منيتوبا .

برنامه
نامزدي مهاجر انتاريو: داده ها در مسئله OINP: هجرت انتاريو .

برنامه
نامزد استان نيوبرانزويك: يادگيري در قضيه NB PNP: مسافرت نيوبرانزويك .

برنامه
نامزد استان آهنگ اسكوشيا: در موضوع NSNP: مهاجرت ترانه اسكوشيا ياد بگيريد .

برنامه
نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد: در زمينه PEI PNP: هجرت جزيره پرنس ادوارد ياد بگيريد .

برنامه
نامزدي استان نيوفاندلند: در زمينه NLPNP: مهاجرت نيوفاندلند خاطره بگيريد .

وقتي كه از نحوه اكسپرس ورودي ارسال مي شود، برنامه هاي كاربردي PR كانادا به طور قابل توجهي سريع تر پردازش مي شوند درخواست هاي سنتي براي تبديل شدن به يك اقامت دائم كانادا مي تواند به دوران ۲۴ ماه پردازش شود . با اين حال، ذيل كانادا ورود به اكسپرس، درخواست اقامت دايم كانادا معمولا نسبتاً هميشه به وسيله پرسنل CIC در شش ماه يا كمتر پردازش مي شود .

عشق و علاقه
مند به درخواست براي برنامه نامزدهاي استان كانادا (PNP) از شيوه ورود اكسپرس؟ با ما تماس بگيريد امروز
چه طور
مي توانيد يك برنامه اكسپرس ورود كانادا نامزد استان را دريافت كنيد دو رويه موثر براي درخواست نامزدي برنامه نامزدي استان كانادا وجود دارااست . شيوه اوليه براي يك مهاجر احتمالي به طور بي واسطه با يك برنامه نامزدي كانادا تماس گرفته مي شود و براي نامزدي زير جريان محل ورود اكسپرس استان اعمال مي شود . در حالتي كه وي با برد بوسيله PNP كانادا نامزد شود، آن ها مي توانند مشخصات نمايشي اكسپرس توليد كنند و نامزدي را از روش حساب MyCIC خود به صورت الكترونيكي دريافت كنند . روش دوم مقدمه با ايجاد يك نمايه اكسپرس محل ورود كه نشان مي دهد كدام استان ها و مرز و بوم هاي مهاجر احتمالي را دوست داريد عمل نمائيد و در آن معاش مي فرمائيد استارت فرمائيد . در‌صورتي‌كه شما از يكي از اين استان ها اطلاع داريد، مي توانيد پس از ورود اكسپرس خود جريان، و اگر غالب باشد، مي توانيد نامزد را از طريق حساب MyCIC خود پذيرش فرماييد .

آيا
يك PNP كانادا نامزد مي شود به شما اذن مي دهد تا بلافاصله در كانادا فعاليت كنيد؟ وقتي كه يك استان شما را براي اقامت دائم نامزد مي كند، شما مجاز به عمل در ميهن نيستيد مگر اينكه مجوز كار داراي اعتبار داشته باشيد . تا زماني كه يك مهاجر آتي نويسي يك كارت اقامت دائم كانادا صادر نكرده باشد، وي نميتواند در كانادا فعاليت نمايد مگر اينكه آنان از شرايط فعاليت رسمي مهاجرت و هجرت كانادا (CIC) بدست آورند .

ارتقاء
قيمت ورقه ها PNP كانادا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶، مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كانادا (IRCC) سيستم سكو بندي اكسپرس را به مقدار قابل توجهي كاهش داده و تعداد امتيازاتي كه براي اشتغال آراسته شده اند را شامل مي شود كه شامل تحليل تاثير مثبت بازار عمل (LMIA) ميباشد . در نتيجه، كانديداهاي اكسپرس ورود با مشاغل مبتني بر LMIA در نمره اكسپرس محل ورود خود را تا ۵۵۰ امتياز از دست دادند . سند نامزدي از برنامه نامزدي استاني كانادا در هم اكنون حاضر مضاعف داراي اهميت ترين دليل در درخواست براي مسافرت اكسپرس ورود به كانادا مي‌باشد . طبق آمار كانادا ورود اكسپرس، نسبتاً ۵۰ درصد از مهاجران احتمالي كه دعوت طومار براي درخواست اقامت دائم در سال ۲۰۱۵ صادر كردند، توصيه شغلي حمايت از LMIA داشتند . با الگوريتم تازه به روز گرديده ۲۰۱۸ Express Entry، نامزد فارغ از سفارش شغلي LMIA ممكن ميباشد فراوان رقابتي تر شود .

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/11/29  ] [ ۰۵ ] [ mohajert ] [ ]


كانادا
ويزاي PNP سواي سفارش شغلي بنابراين، هم اكنون كه شما مي دانيد مباني جنبش به انتاريو فارغ از توصيه شغلي، مي توانيد اين را فهم فرماييد كه يك مراحل پيچيده مي باشد و بهتر مي باشد به متخصصاني كه مي توانند هجرت شما را تضمين كنند، باقي بمانند . هم اكنون اذن دهيد كه ما در خدمات فوق العاده موءثر ما در سفر در سراسر جهان به مشتريان خود ارائه دهيم كه در طول 11 سال قبل ما را در هند به عنوان متخصصان مهاجرت كانادا تبديل كرده مي‌باشد .

مهاجرت به كانادا

چرا
مهاجرت در سراسر مرزو بوم را تعيين كنيد زماني كه سفر در سراسر جهان براي اولي توشه مقدمه شد، ما تنها يك چشم انداز داشتيم - براي ارائه سرويس ها معتبر به سرخپوستان كه مايل به جنبش به كانادا ميباشند . از آنجا كه تعهد ما به روياهاي مشتريان ما بوده است، ما از برهه زماني استارت كار در صنعت مسافرت كانادا توانستيم به بيش از 10،000 نفر به كانادا مهاجرت كنيم .

مشتريان ما به ما احترام مي گذارند زيرا ما خدمات مضاعف داراي منفعت را با قيمت هاي زياد مقرون به صرفه ارائه مي دهيم . تمام سرويس ها ما مانند اسناد، يادگرفتن IELTS، تجزيه و چك مورد ها رد تقاضا، مشورت كردن عميق و غيره پباده سازي شده اند تا به مشتريان ما درك مراحل هجرت به طور كامل و اطمينان از آنان براي هجرت گزينش شود .

همچنين، ما سياست هاي دوچندان صميمانه را نظير قراردادهاي رسمي قرارداد، خدمات داراي اعتبار ICCRC و كمك هاي حقوقي و غيره اتخاذ كرده ايم . اين تضمين مي كند كه مشتريان ما بهترين بها را براي پول در بازار دريافت مي نمايند و مي توانند مطمئن باشند كه خدماتي را كه پرداخت مي كنند، دريافت مي كنند براي . ما در ارائه بهترين و كامل ترين خدمات مهاجرت كانادا به مشتريانمان افتخار مي كنيم .

يكي ديگر از چيزهاي گران قدر در موضوع مهاجرت در سراسر مرزو بوم اين ميباشد كه ما در كانادا ساكن هستيم . بنابراين، تمام سياست هاي ما از آنجا آمده مي باشد . اين همچنين به ما اجازه مي دهد كه در نهايي ترقي هاي جان دار در اين مورد قرار گيريم . همچنين، ما ياري و پند به مهاجرت خويش را به مشتريان خود ارائه مي دهيم . اين چيزي مي باشد كه هيچ ارائه دهنده سرويس مسافرت كانادا در هند نمي تواند داعيه كند . براين اساس طبيعي هست كه ما براي گزينش مسافرت كانادا، اولين انتخابي است كه بايستي انجام دهيم .
اگر مي خواهيد سواي سفارش شغلي در سال 2018 به كانادا سفر كنيد، با ما تماس بگيريد و ما اطمينان خوا‌هيم اعطا كرد كه روياي شما حقيقت را از چشمان شما به واقعيت تبديل مي كند!

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/11/28  ] [ ۰۵ ] [ mohajert ] [ ]

مهاجرت
و اقامت كانادا از طرز نيروي متخصص فدرال يك عدد از روشهاي پرطرفدار مهاجرت به كانادا از طرز نيروي كارشناس فدرال مي باشد كه در قالب برنامه Express Entry جديد كانادا قابل حصول مي باشد .

مهاجرت به كانادا

وضعيت
اول : ۱-مدرك
تحصيلي دانشگاهي ۲-مدرك
لهجه انگيسي آيلتس جنرال و يا گويش فرانسه TEF ۳-
سابقه فعاليت مطابق با جدول طبقه بندي شغل ها كانادا (NOC) صرفا” سطح هاي ۰ يا اين كه A يا اين كه B ۴-شرايط
همگاني (مانند تست سالمي و نداشتن سوء پيشينه)
كارداران
امتياز آور : ۱-
تحصيلات : ۲۵ امتياز ۲-
لهجه انگليسي يا اين كه فرانسه : ۲۸ امتياز (۲۴ امتياز جهت گويش فرنگي اول و ۴ امتياز جهت لهجه خارجي دوم) ۳-
سوابق عمل (حداقل يكسال) : ۱۵ امتياز ۴-
سن : ۱۲ امتياز ۵-
انطباق پذيري : ۱۰ امتياز ۶-
داشتن پيشنهاد شغلي در كانادا : ۱۰ امتياز
حداقل امتياز موضوع نياز جهت ورود به تصويب اسم در اين برنامه ۶۷ امتياز ميباشد . ولي امتياز عمده يعني برد بخش اعظم .

هجرت
به كانادا از روش برنامه نيروي تخصصي فدرال جهت تشخيص و گزينش بهترين افراد جهت اقامت كانادا، اداره مهاجر ت اقدام به تدوين برنامه اي نو بنام Express Entry نموده است . در اين برنامه درخواست كنندگان با بيشترين امتياز در اولويت قرار مي گيرند .
جهت
مبادرت از طرز فدرال درخواست كننده بايد سه شرط پايين را داشته باشد : الف- دستكم يكسال سابقه فعاليت تخصصي (و ترجيحا” داراي ربط با حرفه خود) در ۱۰ سال اخير را داشته باشد . ولي تخصص درخواست كننده بايد در NOC كانادا (سطوح ۰ يا اين كه A يا اين كه B) جان دار باشد .
ب-
داشتن مدرك آيلتس با نمره ۶ به بالا در هر مهارت ج-
مساوي سازي گواهي تحصيلي
نكته داراي اهميت : داشتن پيشنهاد كار از يك كارفرماي داراي اعتبار كانادايي (۲۰۰ امتياز جهت سمت هاي مديريتي و ۵۰ امتياز جهت بقيه سمت ها ولي در به عبارتي سطح ها فوق الذكر) و يا نامزد بودن از طرف يك عدد از استانها به تنهايي ۶۰۰ امتياز مازاد بهمراه خواهد آورد .
با اعتنا به اين روش، درخواست كننده بايستي دوره اي را در صف انتظار يا همان Express Entry چشم به راه بماند تا انتخاب شود و ارتفاع اين زمان فقط به امتيازات وي بستگي دارد .
جهت ورود به اين صف انتظار درخواست كننده بايد دست‌كم ۶۷ امتياز كسب كند .
اين امتيازات را وكيل پرونده با اعتنا به كارداران تحت محاسبه مي كند : ۱-
اندازه تحصيلات ۲-
سابقه كاري ۳-
سن ۴-
مهارت هاي لهجه انگليسي يا اين كه فرانسه ۵-
توصيه فعاليت از طرف يك كارفرما و يا نامزدي يك استان


جداول
امتياز بندي فدرال

بازه
تحصيلي امتياز دكترا ۲۵
كارشناسي
ارشد يا اين كه دكتراي تخصصي ۲۳ دو
مدرك بعد از دبيرستان كه يكي از آن ها حداقل ۳ سال باشد ۲۲ مدرك
آن‌گاه از دبيرستان حداقل ۳ سال (ليسانس يا اين كه دكتراي عمومي) ۲۱ مدرك
سپس از دبيرستان ۲ سال ۱۹ مدرك
آن‌گاه از متوسطه ۱ سال ۱۵ ديپلم
دبيرستان ۵ پايين
تر از ديپلم دبيرستان ۰ سابقه
كاري

امتیاز:
بازدید: 1
برچسب:
:
[ 1397/11/27  ] [ ۰۶ ] [ mohajert ] [ ]


نقاط
ديگر كارداران شبكه: نامزد
انتخابات رياست جمهوري كانادا (PNP) - 600 امتياز سفارش
فعاليت اشتغال (NOC 00) - 200 امتياز توصيه
عمل اشتغال (NOC A، NOC B يا هر NOC 0 ديگر) - 50 امتياز مدارك
تحصيلي مدارس متوسطه كانادايي (1 تا 2 سال) - 15 امتياز مدارك
تحصيلي مدارس دبيرستان كانادايي (3 ساله) - 30 امتياز براي بدست آوردن امتياز واجد حالت بودن اكسپرس ورود كانادا بيش از 600 امتياز، نامزدها نياز به نامزدي استاني، پيشنهاد شغلي مناسب يا اين كه تحصيل در كانادا دارا هستند . تغييرات انجام گرديده در سيستم سكو بندي اكسپرس در نوامبر 2016، تعداد امتيازات اختصاص يافته براي توصيه هاي شغلي را با يك آناليز تاثير مثبت در بازار فعاليت (LMIA) كاهش بخشيد .

مهاجرت به كانادا

پيش از اين، LMIA از پيشنهادات استخدامي حمايت كرد، مي توانست نامزدي را با 600 امتياز ديگر جايگزين كند، و نسبتاً نيمي از نامزدهاي اظهارنامه محل ورود كه ITA براي PR در سال 2015 اخذ مي كردند، داراي يك قرارداد كارآموزي مبتني بر LMIA بود . امتيازات براي يك گواهي تحصيلي يا اين كه گواهينامه واجد شرايط هم در اين بروز رساني به نقد ها تحليل اكسپرس طولاني تر شده ميباشد .

در سال 2017 فرصت هاي شغلي براي مشاغلي كه طبق طبقه بندي ملي شغلي (NOC) 00 در نظر گرفته مي شود، اكنون 200 امتياز سيستم رتبه بندي جامع اكسپرس را اعطا مي نمايد .

اين مقامات مديريتي عبارتند از: قانونگذاران (NOC 0011)، مديران ارشد و مقامات دولتي (NOC 0012)، مديران ارشد مالي، ارتباطات و بقيه سرويس ها كسب و كار (NOC 0013)، مديران ارشد بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعي و اجتماعي و سازمان هاي عضو (NOC 0014)، مديران ارشد در تجارت، پخش و بقيه سرويس ها (NOC 0015)، و مديران ارشد در ايجاد و ساز، حمل و نقل، توليد و سرويس ها (NOC 0016) . مدل مهارت هاي ديگر 0 شغل، هم پا جور مهارت شغل ها حرفه اي و مدل مهارت B شغل ها فني و رشته اي در اكنون حاضر 50 امتياز كانادايي اكسپرس ورودي را واگذار مي كنند .

طبق قوانين نو اكسپرس ورود، تمام شغل هاي مقدماتي ديگر نيازي به LMIA مثبت ندارند . اتباع خارجي كه در كانادا براي دست كم يك سال عمل مي كنند، در حال حاضر مجوز كار معاف از LMIA ويژه كارفرما حالا مي توانند واجد شرايط براي توصيه شغلي در سيستم CRS اكسپرس باشند . مشاركتكنندگان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA)، كمپاني كنندگان Mobilité موسسه ها فرانكفوفن و شركتهاي داخل شركتي، نمونه هايي از مجوزهاي مجوز كار معاف از LMIA مي‌باشند كه مي توانند با ارائه پيشنهاد شغل شغلي توسط كارفرماي كنوني خود، نمرات اكسپرس را بدست آورند . حق الزحمه اضافي براي ورود به اكسپرس هم ممكن است براي افرادي كه دارنده جواز عمل كانادا هستند صادر شده توسط يك استان يا قلمرو يا اين كه به عنوان "سود قابل توجهي براي كانادا" .

مقررات واجد موقعيت قبول اكسپرس در درحال حاضر حاضر صرفا نياز به پيشنهاد استخدامي براي دست‌كم يك سال از روزي كه شخص به يك اقامت دائم كانادا تبديل مي شود .

PNP بريتيش كلمبيا، آلبرتا PNP و انتاريو PNP سه برنامه دوستداشتني نامزدان استاني در اين سرزمين هستند .
در صورتيكه عشق مند هستيد
PNP بريتيش كلمبيا، آلبرتا PNP و انتاريو PNP سه برنامه محبوب نامزدان استاني در اين مرزو بوم ميباشند . در صورتيكه شما علاقه مند به نامزدي استاني هستيد، برنامه هاي PNP كانادا را مي توانيد به طور بي واسطه يا از طرز سيستم ورود اكسپرس آنلاين تماس بگيريد .

براي اقامت در مورخ اكسپرس ورود 2017 تغييراتي كه مي تواند واجد وضعيت بودن شما براي اخذ ITA باشد، لطفا به طور مرتب به اين برگه برگرديد .

سوالات درمورد واجد شرايط بودن ورود كانادا به كانادا؟ با ما تماس بگيريد .

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/11/25  ] [ ۰۷ ] [ mohajert ] [ ]

زمان
هاي فني در كانادا يا اين كه دورهاي كاري كانادا از سوال هاي بخش اعظمي از دوستان عزيز و خوانندگان سايت مسافرت به كانادا ست كه در اين بخش توضيحات مختصري راجع به آن ارائه خواهد شد .

مهاجرت به كانادا

زمان
هاي مهارت فني و تخصصي در كانادا دوره
هاي كارآموزي در كانادادوره هاي فني در كانادا برخلاف
تصور و بر خلاف آنچه در جمهوري اسلامي ايران واقعه مي افتد كه بنا و عرف بر اين ميباشد كه گواهي تحصيلي و سپري كردن مقاطع
متعدد نشان دهنده توانايي فرد مي‌باشند و معمولا با مدارك دانشگاهي و اكادميك ميزان افراد سنجش ميشود، بر
خلاف آن در مرزو بوم كانادا بضاعت افراد در زمان هاي فني فن اي و دريافت لايسنس ها و سرتيفيكيت ها هم واحد سنجش ميباشد و داشتن اين گواهينامه هاي تخصصي جهت شغل يابي و به شغل رسيدن شديدا امداد مي نمايد .
حتي شايد در مواردي داشتن اين گواهينامه ها و سرتيفيكت ها مفيد خيس از مدارك اكادميك و دانشگاهي شناخته شود .
بخش اعظمي
از دانشكده ها و مراكز اموزشي معتبر در كانادا زمان هاي مهارت فني رشته اي را برگزار مي كنند كه يكي
از مواقعي است كه با طي كردنش اذن فعاليت كردن به هنرجو داده مي شود و در حين دوره ها نيز
هنرجو مي تواند با اعتنا به يك‌سري ساعات يگانه فعاليت نمايد و درامد كسب نمايد كه اين براي كساني كه به فكر مهاجرت به كانادا مي باشند مي تواند ايده ال باشد .

به
درخواست متقاضي ها و طبق مكاتبات و پيگيري هاي حضوري چهره گرفته با مركز آموزشي اعلام مي گردد:

عصر
هاي كارآموزي در كانادا , زمان هاي فني در كانادا هزينه
عصر هاي كارآموزي در كانادا
هزينه
عصر هاي كارآموزي در كانادا در سال ۲۰۱۹ هزينه
ها و مورخ آغاز زمان هاي مهارت فني و تخصصي در راس آموزشي داراي اعتبار در مرزوبوم كانادا شهر مونتريال در سال ۲۰۱۹ به شرح پايين مي باشد .

♦️Mechanic
Automobile; March 4 or May 27, 2019 – $ ۲۳۰۰۰ + $۲۵۰ inscription fee .

♦️Industrial Drafting; May 13 or Nov .
4th 2019 – $۲۲۰۰۰ + ۲۵۰ inscription fee .

♦️Welding
and Fitting; April 8, 2019 – $۲۴۰۰۰ + $۲۵۰ inscription fee .

♦️Electricity:
Feb 4, 2019 or August 13, 2019, $۱۸۰۰۰ + $۲۵۰ inscription fee .


اذن فعاليت متقاضي به مدت هشتاد ساعت در ماه در حين زمان مي باشد .

متقاضي پس از گذراندن دوره، اجازه عمل تمام وقت خواهد داشت .

طول زمان زمان براي هر چهار رشته ذكر گرديده ۱۸۰۰ ساعت در پانزده ماه پي درپي مي باشد .
تعطيلي فقط به مدت دو هفته در مقدمه سال تازه ميلادي مي باشد .

شهريه ها به دلار كانادا مي باشد .
گذراندن
عصر هاي فني فن اي در كانادا
پرداخت
شهريه قسمتي پيشين از اخذ پذيرش و رواديد شدن بايستي پرداخت شود و همچنين گوشه اي هم بعد از آن از حضور شخص در كانادا و به وسيله ايشان بصورت عيب گيري و اقساط مي باشد .
مدل رواديدِ دريافت گرديده روي اين دوره ها رواديدِ تحصيلي و يا همان رواديدِ استيودنت ميباشد . وضعيت و قانون ها اخذ ويزاي تحصيلي حاكم مي‌باشد .
يعني مداركي مي بايست ارائه شود كه براي اخذ ويزاي تحصيلي اضطراري مي باشد .پذيرش
اخذ شده در اين عصر و همچنين تمكن مالي و پول در اكانت به اندازه معلوم و قيد شده ي موردت تقاضاي سفارت .
زمان ها در مورخ ذكر گرديده به لهجه انگليسي برگزار مي شود .
براي
اطلاع از تاريخ برگزاري زمان ها به زبان فرانسوي و گويش هاي ديگر و همچنين كورسهاي مختلف و فن هاي متفاوتدر ايالات گوناگون با مشاورين موسسه تماس حاصل نمائيد .
همينطور
جهت كسب اطلاعات لازم براي پذيرش از دانشگاهها و مركزها علمي مي تواند به نصيب ذي‌ربط ي همين تارنما براي ويزاي تحصيلي مراجعه كرده و اطلاعات ضروري را جهت دريافت رواديدِ تحصيلي كانادا اخذ فرمائيد .

فيض
گيري : زمان
هاي فني در كانادا – دوره هاي كار در كانادا يك عدد از مواقعي مي‌باشد كه با طي كردنش اذن كار كردن به
هنرجو داده مي شود و در حين دوره ها نيز هنرجو مي تواند يكسري ساعات يگانه فعاليت نمايد و درامد كسب كه اين براي كساني كه به انديشه داشتن درامد در مسافرت به كانادا مي‌باشند مي تواند ايده ال باشد .

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/11/24  ] [ ۰۹ ] [ mohajert ] [ ]

جديدترين
اخبار مسافرت به كانادا از منشاء خبر‌ها CIC Invitations
Issued by Nova Scotia for Accountants and Auditors under Labour Market Priorities Stream موزيك اسكوشيا در روز ۲۴ ژانويه دعوت نامه هايي را براي نامزدهاي اكسپرس ارسال كرد كه براي ويزاي اقامت دائم از نحوه نامزدي استان با تجربه فعاليت به تيتر حسابرسان مالي يا حسابداران اعمال گرديده مي‌باشد . در اين مطلب جديدترين خبرها مهاجرت به كانادا از مبداء خبر ها CIC را براي شما معرفي مي كنيم .

دعوت طومار ها از روش جريان اولويت هاي بازار عمل كه در سال گذشته رويه اندازي شد، صادر شد . اين جريان به اداره هجرت آوا اسكوشيا اذن مي دهد تا صندوق اظهارنظر دولت فدرال را براي مهاجران ماهر و توانمند كاوش كند . نامزدها كه نمايه اكسپرس خود را در مورخ ۱ ژوئيه ۲۰۱۸ يا اين كه آنگاه از آن ارسال كرده بودند براي نامزد انتخاباتي تعيين شدند .
الزامات ديگر براي كانديداهاي واجد شرايط براي جريان اولويت هاي بازار كار عبارتند از:
داوطلبان مي بايست حداقل پنج سال تجربه عمل در منزلت ملي شغلي (NOC 111) – حسابرسان مالي و حسابداران داشته باشند .
نامزدهاي با نمرات CRS 400 تا ۴۵۰ بوسيله هجرت آوا اسكوشيا دعوت شدند .
داوطلبان بايد دارنده گواهي ليسانس يا اين كه يك زمان سه يا چندين ساله در يك دانشگاه، كالج، دانش كده فني و فني، يا اين كه يك موسسه ديگر باشند .
بايد مهارت گويش خود را با ميزان لهجه كانادايي (CLB) مرحله ۷ يا بخش اعظم در گويش انگليسي يا اين كه فرانسوي ثابت فرمائيد .
نامزدها به طومار هايي از كارفرمايان نياز دارا هستند تا بتوانند ۵ سال تجربه كاري خود را در NOC 1111 اثبات كنند .
نامزدها نمره ورود و يا امتياز CRS بر مبنا اعتبار مانند سن، تحصيلات، و تجربه فعاليت و مهارت زبان مي باشد . بر شالوده اين نمره، نامزدهاي نمايه ها در سيستم سكو بندي جامع (CRS) جايگاه بندي مي شوند، مشخصات با بيشينه و كمينه دما رتبه و بعد دعوت به درخواست (ITA) داده مي شود . براي اين‌كه كانديداها بتوانند در جريان جريان حق تقدم هاي بازار فعاليت يا اين كه هر برنامه ديگر مهاجرت مرتبط با خروج ورقه ها بهادار درخواست كنند، به نمايندگي از نمايندگي نياز دارا هستند . به طور كلي، پروفايل هاي ورود به سيستم براي يك سال بدون نقص (۱۲ ماه) داراي اعتبار هستند، اما در اين ماموريت موزيك اسكوشيا، نامزدهاي انتخاباتي كه مشخصات خويش را در ۱ ژوئيه ۲۰۱۸ يا آنگاه از آن ارسال كرده اند انتخاب شده اند .

نامزدي استاني با ۶۰۰ نماينده مجلس نمايندگان، در نمايه اكسپرس خويش اعطا مي كند كه به طور موءثر به نامزدان دعوت به درخواست (ITA) در قرعه كشي اظهارنامه اي كه بوسيله مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كانادا (IRCC) به طور منظم از بازه زماني برگزار مي شود، اطمينان مي يابد .

ديويد كوهن، سهيم ارشد كمپبل كوهن، مشاور حقوقي سفر كانادا گفت: “اين رسم خبر خوبي براي برخي از نامزدهاي اكسپرس محل ورود است كه سكو بندي نمرات پايين تر از انتساب اخير اكسپرس محل ورود را دارد” . “اين يك ياد‌آوري خوب هست كه چگونه جريانهاي نامزدي استان مي تواند امداد كند تا نامزدهاي ورود با امتيازات پايين خيس به انگيزه خود براي اقامت دايم كمك نمايند .”

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/11/23  ] [ ۰۶ ] [ mohajert ] [ ]

برنامه
مهاجرت يكسري ساله كانادا تا سال ۲۰۲۱ دولت كانادا طي سال ها سال برنامه هجرت خود را براي رسيدن به ۳۵۰،۰۰۰ ساكن دائمي جديد در سال ۲۰۲۱ انگيزه قرار داده هست كه نشان دهنده ۱٪ جمعيت كانادا مي‌باشد . هيئت مديره كنفرانس كانادا اعلام كرده هست كه اين توافق بايد تا سال ۲۰۳۰ براي اطمينان از كمبود جمعيت و رويش اقتصادي به دست آيد .

مهاجرت به كانادا

با
اكثريت اقامت مستمر كه در سال روان ابتدا مي شود از برنامه ورود اكسپرس انتظار مي رود كه پروفيل هاي نامزدها را كه در ذيل اعمال مي شود، مدير مي كند:
برنامه
كار حرفه اي فدرال (FSWP) برنامه
تجاري ماهر فدرال (FSTP) كلاس
تجربه كانادا (CEC) نسبتاً ۷۵ درصد از پذيرش هاي اقتصادي كه از برنامه ورود به برنامه و برنامه نامزدي استان (PNP) مي آيند، مي بضاعت و توان برنامه سفر را به خوبي در مسير برد خويش قرار بخشيد .

برنامه ورودي اكسپرس در سال ۲۰۱۵ معرفي شد تا حق تقدم هاي نامزدهاي جوان، تحصيلكرده و كارآموز گويش انگليسي يا اين كه فرانسوي با داشتن تجربه عمل ماهرانه را در لحاظ بگيرد . يك عدد از عارضه ها اساسي اين بود كه سرعت پردازش درخواست هاي ساكنين دائمي براي كارگران حرفه اي را سريع تر كند .

يك عدد ديگر از برنامه هاي كليدي براي هجرت كانادا برنامه نامزدي استان هست كه از طريق آن مهاجران توانا به اقامت دايم در استان مي باشند .

از شيوه اين برنامه، استان ها و مرزوبوم ها مي توانند مهاجران اقتصادي را براي اقامت دائم معرفي كنند و در توسعه اقتصادي استان / قلمرو ياري نمايند . با پرورش در نامزدها برنامه ورود به سيستم، PNP نيز در سال هاي اخير رشد كرده ميباشد .

برنامه نامزدي ولايتي (PNP) از ۲۳۳ اخذ مجوزهاي نو در سال ۱۹۹۶ تا صادر شدن نامزدي استاني به ۵۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ تكامل يافته است . در سال آتي سال ۲۰۱۹ هدف تعيين گرديده ۶۱ هزار نفر هست كه به تدريج به ۶۷۸۰۰ در سال ۲۰۲۰ و ۷۱ هزار و ۳۰۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقاء خواهد يافت .

برنامه هاي حمايت از خانواده نيز يك عدد از برنامه هاي داراي اهميت مهاجرت كانادا ميباشد كه بر دعوت دولت فدرال براي احياي خانواده متمركز است كه دولت ها آن را “برنامه مهاجرت مركزي كانادا” مي دانند كه “به رونق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كليه كانادايي ها ياري مي كند” .

براساس برنامه حمايت از خانواده، دولت كانادا در سال ۲۰۱۹ انگيزه ۸۸،۵۰۰ و ۹۱،۰۰۰ براي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ براي همسران يا اين كه شركاي مشترك خود براي حمايت از والدين و درخواست والدين خود براي اقامت دائم در مرزو بوم تعيين كرده مي باشد .

IRCC گزارش سالانه خود را هم براي سطح بي سوابق اي براي پناهندگان / جابجايي جهاني در سال ۲۰۱۷ ذكر كرده ميباشد و گفته مي‌باشد كه برنامه سفر سه ساله آن‌ها “پناهندگان بيشتري را به دنبال توليد زندگي جديد” مي نمايد .

براي پناهندگان در سال جاري، هدف ورود به پناهندگان و اشخاص نگهداري گرديده از ۴۶،۴۵۰ تا ۲۰۱۹ مي باشد كه انتظار مي رود در سال ۲۰۲۱ به ۵۱،۲۰۰ افزايش يابد .

۱۰
شغل پرجمعيت ترين در سال ۲۰۱۸ چه بود؟ با
ارقام منتشر شده توسط دولت كانادا براي ژانويه تا اكتبر سال ۲۰۱۸، نشان مي دهد كه مهندسان نرم افزار و طراحان، تحليلگران و مشاوران سيستم هاي اطلاعاتي، برنامه نويسان كامپيوتر و توسعه دهندگان رسانه هاي تعاملي، برخي از شغل ها بودند كه ليست را براي متخصصاني كه صادر شده بودند، دعوتنامه براي درخواست (ITA) براي درخواست رواديدِ اقامت دايم كانادا از شيوه برنامه ورودي اكسپرس در سال ۲۰۱۸٫
جدول تحت نشان مي دهد كه كداميك از ۱۰ شغل برتر دعوت نامه هايي با يك‌سري دعوت نامه براي اين اشخاص صادر گرديده مي‌باشد .

NOC Code Occupation Number of ITA’sissued (till Oct . 2018) Percentage of ITA’s issued (till Oct .
2018) ۲۱۷۳ Software
Engineers and designers ۳,۹۱۸ ۷% ۲۱۷۱ Information
systems analysts and consultants ۳,۵۲۳ ۶% ۲۱۷۴ Computer
Programmers and Interactive Media Developers ۲,۳۰۱ ۴% ۱۱۱۱ Financial
auditors and accountants ۱,۵۸۱ ۳% ۱۲۴۱ Administrative
assistants ۱,۴۵۵ ۳% ۱۱۲۳ Professional
Occupations in Advertising, Marketing and Public Relations ۱,۳۷۵ ۲% ۱۱۱۲ Financial
and Investment Analysts ۱,۲۸۳ ۲% ۴۰۱۱ University
professors and lecturers ۱,۲۶۵ ۲% ۱۱۲۲ Professional
occupations in business management consulting ۱,۲۲۳ ۲% ۰۱۲۴ Advertising,
marketing and public relations managers ۱,۱۳۸ ۲% Reference for this article was taken from CIC News .

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/11/21  ] [ ۰۸ ] [ mohajert ] [ ]


ملزومات
براي PEI PNP جريان كاري: اذن
عمل براي PEI را بدست آوريد يك
طرح كسب و عمل بدون نقص براي مالكيت بي نقص يا جزئي كسب و عمل ارائه كنيد مديريت
كسب و كار از درون PEI به طور فعال و براي يك زمان در هم اكنون انجام است امضاي
توافقنامه تلاش كه دربردارنده قانون ها مربوط به سرمايه گذاري تجاري است سرمايه
گذاري دستكم 150،000 دلار در كسب و كار Category
Impact Work - قوانين جزئي بخش تاثير گذاري عمل تحميلي استان جزيره پرنس ادوارد به دو جريان تقسيم مي شود . بعضي از همپوشاني هاي جزئي في مابين الزامات در بين دو جريان وجود دارد اما عمدتا الزامات مربوط به هر جريان هست .

مهاجرت به كانادا

1 .
الزامات جريان فعاليت ماهر: 21-59
ساله مي بايست يك توصيه شغلي براي يك فعاليت تمام وقت و بلند مقطع از كارفرماي PEI براي وضعيت مكاني N0C 0، A يا B داشته باشد .
در اين مورد، "بلند مدت" دست كم دو سال در لحاظ گرفته گرديده است اگر
در درحال حاضر حاضر در PEI سرگرم به عمل هستند، مي بايست مجوز كار داراي اعتبار داشته باشند بايستي
موقعيت رسمي در مرزو بوم فعلي محل اقامت داشته باشد مي بايست
يك دوره دو ساله پس از عصر متوسطه داشته باشد در
دو سال گذشته، مي بايست حداقل دو سال تجربه كاري تمام وقت يا اين كه تحصيلات مربوطه داشته باشد بايد
پول كافي براي حل و فصل در PEI داشته باشد مي بايست مهارت گويش انگليسي يا اين كه فرانسوي را اثبات نمايد مهارت مي تواند به وسيله يك امتحان IELTS با دست كم نمره 4 .0،
يك اعلاميه توان گويش از صاحب كار PEI يا آموزش از موسسه كه در آن دستورالعمل اوليه استفاده شده بود يا انگليسي يا فرانسوي در برنامه اسم اعظم جزيره پرنس ادوارد كارگر ماهر، كارفرما كه درخواست كننده را به درخواست كننده ارائه مي دهد، اين فعاليت نيز بايستي از موقعيت خاصي برخوردار باشد .

صاحبكار
بايستي استخدام كند كه: دست كم
دو سال طول مي كشد مناسب
براي تحصيلات، فراگيري و تجربيات متقاضي است با
استانداردهاي فدرال و واليتي و نرخ حقوق صنعت ارتباط دارد در
جزيره پرنس ادوارد واقع گرديده است قرارداد اشتغال قابل اعتماد و حمايت از محل سكونت ارائه مي دهد .

2 .
الزامات جريان انتقادي اين جريان مهاجرت جزيره پرنس ادوارد به سمت موقعيت هاي نصفه ماهر و غير كارشناس ميباشد .

مرزو بوم
خارجي كه از اين جريان استفاده مي نمايد بايد:
21
تا 59 ساله باشيد يك
اذن فعاليت معتبر را نگه داريد وضعيت
قانوني در ميهن محل اقامت فارغ
التحصيل دبيرستان (حداقل) منابع
مالي كافي براي زندگي در PEI داشته باشند به انگليسي يا اين كه فرانسوي مهارت داشته باشيد . اين را مي بضاعت با IELTS با دستكم امتياز كلي 4 .0 . حداقل نمرات فردي 4 .5 گوش دادن، 3 .5
خواندن، 4 نوشتن، 4 كلام كردن حداقل
شش ماه عمل تمام وقت براي كارفرماي PEI انجام داده ايد در نهايت، نياز حياتي براي اين جريان برنامه نامزدهاي استان جزيره پرنس ادوارد، شخص مي بايست توصيه شغلي براي يك حالت تمام وقت و بلند بازه با يك كارفرماي PEI داشته باشد . حالت بايستي در موقعيت هاي نيمه حرفه اي يا غير كارشناس باشد كه سطح NOC C يا اين كه D باشد .

شايع
ترين مشاغل در اين جريان PNP جزيره پرنس ادوارد عبارتند از: راننده
كاميون خدمات
مشتري كارگر
معمولي سرور
(غذا و نوشيدني) خانه
داري
عشق مند به مسافرت به جزيره پرنس ادوارد از طريق ورود اكسپرس؟ براي كسب داده ها بيشتر در موضوع PEI PNP با ما تماس بگيريد .

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/11/18  ] [ ۰۶ ] [ mohajert ] [ ]


خلبان
هجرت اقيانوس اطلس خلبان مهاجرت اقيانوس اطلس يك مورد رواديدِ ديگر براي فارغ التحصيلان دربين المللي است . ذيل اين سيستم، يك زيرمجموعه به نام برنامه تحصيلات تكميلي اقيانوس اطلس (AIGP) هست كه به متقاضي ها اذن اقامت دايم را مي دهد درصورتي كه آن‌ها سفارش شغلي از طبقه بندي ملي شغلي (NOC) 0، A يا اين كه B دارا‌هستند .

مهاجرت به كانادا

مسافرت مهارت هاي ميان المللي فارغ التحصيلان در بريتيش كلمبيا بخشي از برنامه نامزدي است .
با اين كار، اگر براي فارغ التحصيل شدن در رشته هاي زير با يك PhD، نيازي به سفارش شغلي نداريد، درخواست كنيد:
كشاورزي؛
زيست
شناسي و علم ها زيست پزشكي؛ كامپيوتر
و علوم اطلاعات و سرويس ها پشتيباني؛ مهندسي؛
فناوري
مهندسي؛ فن
هاي بهداشت و علوم باليني مرتبط؛ رياضيات
و آمار؛ حفاظت
از منابع طبيعي و تحقيق؛ و علوم
فيزيكي آلبرتا داراي سند كارشناسي كارشناسي خويش تا زماني كه شما قصد داريد براي فعاليت و زندگي در استان تحت مهارت سطح 0، A، B و يا C . شما مي توانيد درخواست فرمائيد . تحت اين برنامه، شما مي بايست مدرك تحصيلي را در يك موسسه آموزشي كه دست كم 1 سال طول كشيد، كامل شدن كنيد . اين مجموعه به مهارت هاي گويش شما توجه مي كند .


جذب
افراد بيشتري براي اقامت دائم در كانادا پس از فارغ التحصيلي در سال 2019 سه
استدلال براي اين كه دانشجويان ميان المللي كانادا را گزينش كنند دانشجوها
خوشحال در محوطه دانشگاه
كانادا يك عدد از شايسته ترين مقاطع تحصيلي در جهان براي دانشجوها دربين المللي ميباشد . تعجب آور نمي باشد زيرا اين هم ارزان تر از ساير كشورها مانند U .K، استراليا و U .S .A .

در سال 2017، تعداد دانشجو ها در ميان المللي كه به كانادا مي فرايند تا مطالعات خود را ارتقاء دهند، بر حسب IRCC 22 درصد ارتقاء يافته است .
در اينجا دلايل اينكه چرا مردم تصميم به درخواست دانشگاههاي كانادا ميگيرند
كانادا داراي استانداردهاي آموزشي عالي ميباشد و داراي سه نفر از 50 دانش گاه برتر جهان هست . همان طور كه قبلا ذكر شد، درجه كانادايي به طور جهاني به وسيله بقيه كشورهاي جهان شناخته شده مي باشد . بنابراين مضاعف با ارزش ميباشد كه به شما ياري نمايد تا كارفرمايان آينده را ذيل تأثير قرار دهيد .

تعداد دو ادله كه مردمان براي مطالعه در كانادا تعيين مي كنند، اين حقيقت مي باشد كه كاناداييها يك تيم دوستانه ميباشند . براساس يك مطالعه اخير، 75 درصد از تمامي كانادايي ها معتقدند كه مهاجران به ايجاد جايگاه خوبتر در مملكت امداد مي كنند .

با سپاس از اين جامعه استقبال، اكثري از دانش آموزان از نژادهاي مختلف، اديان، تمدن ها و باورها كانادا را به عنوان يك مكان خوب براي معاش و تحصيل مي دانند .

شماره سه، اين است كه كانادا يك مرزوبوم امن ميباشد . اين مرزو بوم براي يك نسل از حيث سياسي و استوار بوده و محفظه زيستي عالي هست كه نيازي به نگراني در مسئله ايمني فردي شما نداشته باشد .

13 برهان براي علم آموزي در كانادا وجود داراست .
مي خواهي بفهمي چي هست؟ در‌صورتي‌كه شما به طور بدون شوخي به دنبال يك دانشجوي بين المللي در كانادا هستيد، آن ها را چك كنيد!
خاطره
بگيريد كه به چه شكل براي اقامت دايم در كانادا قبول بگيريد تامل مي كنم كانادا ممكن مي باشد جاي خير و خوبي براي امداد به آتي شما باشد؟ آيا مي خواهيد درخواست ويزاي تحصيلي بگيريد؟ ما مي توانيم كمك كنيم .

اين فرم تماس معمولي را براي استارت مهيا كنيد! كشف نماييد كه آيا مي توانيد اقامت دائم كانادا را اخذ نمائيد .

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/11/17  ] [ ۰۸ ] [ mohajert ] [ ]

ركورد
پنج ساله ارسال دعوتنامه اكسپرس اينتري كانادا در ماه ژانويه شكسته شد اداره مهاجرت، پناهنده شدن و شهروندي كانادا در اولين ماه سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۱۱۵۰ دعوت نامه اكسپرس اينتري براي اقامت دائم كانادا ارسال كرده مي‌باشد .

مهاجرت به كانادا

در پاياني دوره كه در ۳۰ ژانويه چهره داد، اين سازمان ۳۳۵۰ دعوت طومار ارسال كرد . كه امتياز ۴۳۸ در اين زمان وجود داشت .

در اين دوره، سازمان از ضابطه tie-break (افرادي كه زودتر تصويب نام كردند در حق تقدم هستند) استفاده كرد . مدت مد لحاظ گرفته شده ۲۶ آوريل ۲۰۱۸ بود . اين به اين مفهوم هست كه تمام كساني كه امتياز ۴۳۸ يا اين كه عمده داشتند و تا پيشين از تاريخ مشخص و معلوم شده در سيستم اكسپرس اينتري تصويب اسم كرده بودند دعوت طومار دريافت كردند .

امتياز دهي در اين سيستم بر شالوده سن، تحصيلات، سابقه عمل و توان هاي زباني مي باشد .

نكاتي
راجع به اكسپرس اينتري از ۱ ژانويه ۲۰۱۵ تا ۳۰ ژانويه ۲۰۱۹
تاريخ
شروع: ۱ ژانويه ۲۰۱۵ اولين
عصر انتخاب: ۳۱ ژانويه ۲۰۱۵ آخري
زمان انتخاب: ۳۰ ژانويه ۲۰۱۹ كمترين
نمره CRS موضوع نياز براي تعيين (Federal Skilled Trades Class (FSTC): صد و نودو خير (بيست وشش مي ۲۰۱۷) كمترين
نمره CRS مسئله نياز براي انتخاب (ederal Skilled Worker Class (FSWC): چهارصدو سيزده (سي و يك مي ۲۰۱۷) كمترين
نمره CRS مورد نياز براي تعيين (Canadian Experience Class (CEC): چهارصدو سيزده (سي و يك مي ۲۰۱۷) بيشترين
تعداد دعوت نامه ارسال شده در يك دوره: ۳۹۲۳ (۱۲ آوريل ۲۰۱۷) كمترين
تعداد دعوت طومار ارسال شده در يك دوره: ۱۴۳ (۲۶ مي ۲۰۱۷٫ اين زمان تنها دربرگيرنده افرادي بود كه provincial nomination داشتند) بيشترين
كاهش در امتياز CRS قضيه نياز در دو دوره متوالي: ۲۷۳ (از ۲۲ مي ۲۰۱۷ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵) كمترين
كاهش در امتياز CRS زمينه نياز در دو عصر متوالي: ۰ (از ۲۲ مي ۲۰۱۵ تا ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵) بيشترين
مسافت در بين دو عصر متوالي: ۳۵ روز ( از ۱۷ آوريل ۲۰۱۵ تا ۲۲ مي ۲۰۱۵) كمترين
مسافت در ميان دو عصر متوالي: ۵ روز ( از ۲۶ مي تا ۳۱ مي ۲۰۱۷) مجموع
ITA هاي صادر گرديده در سال ۲۰۱۵: ۳۱۰۶۳ مجموع
ITA هاي صادر شده در سال ۲۰۱۶: ۳۳۷۸۲ مجموع
ITA هاي صادر شده در سال ۲۰۱۷: ۸۶۰۲۳ مجموع
ITA هاي صادر گرديده در سال ۲۰۱۸: ۸۹۸۰۰ مجموع
ITA هاي صادر گرديده در سال ۲۰۱۹ (تا به الان): ۱۱۱۵۰ مجموع
ITA هاي صادر گرديده از زمان آغاز سيستم: ۲۵۱۸۴۸

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/11/16  ] [ ۱۱ ] [ mohajert ] [ ]


كدام
ايالت از كانادا براي هجرت مديران فناوري اطلاعات خوبتر است؟

يكي از حساس ترين ويژگي شغل موردعلاقه براي بخش اعظمي از ما مقدار دستمزد دريافتي مي‌باشد . در صورتي‌كه شما نيز از مديران يا اين كه پرسنل حوزه تكنولوژي يا فناوري اطلاعت مي باشيد و وضعيت هجرت به كانادا را داريد مي توانيد با تعيين مقصدي بهتر، دستمزد بيشتري براي كارتان دريافت كنيد . در ادامه اين مطلب با ما همپا باشيد .

مهاجرت به كانادا

 

https://visa724 .com/uploads/2a88d952301dfa032ec546c16ea3a25b .jpg

 

جالب هست بدانيد مديران پروژه هاي فناوري اطلاعات يك عدد از بيشينه و كمينه ي دما دستمزدها را كانادا دريافت مي نمايند . اين افراد كارمندان مهمي مي‌باشند كه بر پروژه هاي گران قدر فناوري اطلاعات در شركت هاي IT بررسي مي كنند و حقوق مضاعف بيشتري نسبت به پرسنل معمولي اين شركت ها در كانادا دارند .

به همين برهان است كه معمولا افرادي براي اين مقام شغلي انتخاب مي شوند كه داراي تجربه زيادي مي‌باشند و به استدلال همين تجربه كار در اين حوزه مي توانند دريافتي بيشتري هم داشته باشند .

 

https://visa724 .com/uploads/e257267096267576959272b27d885a63 .jpg

 

احتمالا براي شما هم تعجب آور باشد كه نهايي داده ها نشان از پرداخت بالاترين نرخ حقوق و حقوق و دستمزد كارمندان حوزه فناوري در شهر كبك دارا هستند .

در اين شهر، شايسته ترين مديران پروژه هاي فناوري داده ها مي توانند نزديك به 154،000 دلار كانادا در سال را به تيتر دستمزد به خانه ببرند . شهر كبك صرفا شهري در كاناداست كه در آن درآمد يك مديريت IT به بيش از 150 هزار دلار مي رسد .

 

با
اين حال، كبك بهترين شهر براي آغاز به كار مديران آماتور يا نيمه فن اي پروژه هاي IT نيست!


https://visa724 .com/uploads/c1022e59da8fcd9dee6679578ccc6165 .jpg

 

در كلگري، دستمزد و حقوق مدير پروژه IT از 88،100 دلار مقدمه مي شود، و شهر آلبرتا را براي افرادي كه از براي نخستين بار در اين سمت استارت به كار مي كنند، بهتر مي كند .

تورنتو، ونكوور و ادمونتون هم براي مديران پروژه هاي فناوري اطلاعات كه مي خواهند جديد در اين سمت به فعاليت سرگرم شوند مناسب است؛ حقوق و دستمزد اوليه كاركنان مديران در اين شهرها از 84،800 دلار ابتدا مي شود و به 86،300 دلار نيز مي برسد .

 

اگر‌چه براي بخش اعظمي از مديران IT رشته اي محل كار و درآمد داراي اهميت ميباشد ولي نكته فراوان با اهميت اين مي باشد كه در كانادا به مديران پروژه هاي IT دستمزد خير پرداخت مي شود . همينطور اين اطلاعات يك بار ديگر ثابت مي كند كه اين كه اين مملكت به مديران پروژه هاي IT نياز داراست . درآمد بالاي مديران حوزه فناوري اطلاعات زماني معنا پيدا مي نمايد كه آن را در كنار درآمد ساير مشاغل قرار دهيم . براي مثال، يك مهندس نرم افزار كانادايي در سال 2018 به چهره ميانگين 74108 دلار در سال درآمد داراست كه به نيكي گوياي تفاوت حقوق دريافتي يك رئيس متوسط و يك مهندس ميانگين در اين حوزه IT ميباشد . بنابراين درصورتي كه دارنده سوابق اي در حوزه رئيس فناوري اطلاعات ميباشيد يا مي خواهيد عمل در اين حوزه را ابتدا كنيد، به رخ پيشفرض پتانيسيل مسافرت پيروزي آميز به كانادا را داريد .

 

https://visa724 .com/uploads/5cd2ead3304104b5bb85cf1893fce921 .jpg

امتیاز:
بازدید: 4
برچسب:
:
[ 1397/11/15  ] [ ۰۵ ] [ mohajert ] [ ]


با اعتنا به ضوابط سهل مهاجرتي كشور كانادا كه در سال‌هاي اخير در فرمان هجرت تحصيلي و ويزاي تحصيلي كانادا حال و روز شده مي‌باشد .

امروزه اكثري از اشخاص درخواست كننده ادامه تحصيل در مدرسه ها كانادا و‌ كالج‌هاي كانادا و دانشگاه‌هاي كانادا مي باشند .

بكي از دلايلي كه افراد، مملكت كانادا را به عنوان مقصد تحصيلي گزينش مينمايند كيفيت بالاي مدارس و دانشگاه‌هاي كانادا مي‌باشد، كه به حيث سيستم فراگيري و پرورش دارنده سيستمي با مرحله آموزشي بالا و‌ مالك سبك نسبت به بقيه كشور‌هاي ديگر است .

مهاجرت به كانادا

مدارس كانادا و دانشگاه‌هاي كانادا به خاطر اين‌كه دارنده اعتبار جهاني و رنكينگ‌هاي بالاي جهاني دارا هستند و از پاراگراف شهريه مطلوب آنان نسبت به بقيه كشورهاي پيشرفته خواستار زياد زيادي دارا هستند .

مرزوبوم كانادا از نظر جغرافيايي در شمال مجموعه كشور ها ايالات متحده واقع شده ميباشد و آن گاه از ميهن روسيه دومي مرزو بوم پهناور عالم مي باشد ولي در مقايسه با وسعت بسيار زيادي كه دارد جمعيت دوچندان پاره اي را دارا هست .

به خاطر اين كه شركتهاي آموزشي كانادا و دانشگاه‌هاي كانادا داراي مرحله بالاي آموزشي و علمي ميباشند همگي ساله از سراسر عالم دانشجو يان فراوان متقاضي دريافت ويزاي تحصيلي كانادا مي باشند و از كليه مهم‌تر دانشجو ها آن گاه از فارغ التحصيل شدن از دانش كده هاي كانادا در صورتي كه تمايل داشته باشند مي توانند اقامت كانادا را بگيرند و مي توانند بعد از آن از تحصيل، در مملكت كانادا زندگي نمايند .

طبق مطالبي كه در بالا آمد اشخاصي كه قصد ادامه علم آموزي در كانادا ميباشند و‌ خواستار دريافت ويزا تحصيلي كانادا مي باشند اين اقبال را دارا هستند كه بتوانند اقامت كانادا را براي خودشان فراهم كنند .

در صورتي‌كه شما از آن دسته از افراد مي‌باشيد كه قصد مهاجرت به كانادا را داريد مي توانند از شيوه ادامه تحصيل در كانادا و اخذ ويزاي تحصيلي كانادا وضعيت اقامت كانادا را براي خود فراهم سازيد .

شما مي توانيد توسط وكلاي چابكدست ما در اداره مهاجرتي كانادايي زرين وضعيت مهاجرت و اقامت دائم كانادا از نحوه علم آموزي در كانادا را مهيا سازيد .

طبق
آمارهايي كه اداره ملل هر ساله در اختيار رسانه‌ها مي گذارد ميهن كانادا يكي از برترين كشورها در موضوع بورسيه تحصيلي به دانشجو يان مي‌باشد، به طوري كه در بازه دكتري در بيشتر رشته‌ها به دانشجوياني كه شرايط تحصيلي خوبي داشته باشند را به آنان فاند مي‌دهد و‌ دانشجويان مي توانند از اين امتياز والا استعمال كنند،
البته
ذكر اين نكته ضروري مي‌باشد كه براي دريافت فول فاند در مدت دكتري در كانادا اشخاص متقاضي براي آنكه بتوانند از مزاياي فاند استفاده كنند بايد داراي شرايط ويژه‌اي باشند كه مشتمل بر موردها پايين است:
۱- فرد متقاضي رواديدِ تحصيلي در كانادا ‌بايد دوران كارشناسي ارشد را در يكي از دانشگاه‌هاي داراي اعتبار تحصيل كرده باشد .

۲- شخص متقاضي رواديدِ تحصيلي در كانادا بايد تراز لهجه بالايي داشته باشد و دارنده آيلتس دست كم ۷ باشد .

۳- فرد درخواست كننده بايستي معدلي بالا در مقطع كارشناسي ارشد داشته باشد .

و در شراي اين موقعيت را داشته باشيد مي‌توانيد با اساتيد دانشگاه‌ها در ارتباط باشيد و در رخ تاييد مدرس شما مي توانيد از دانش گاه فاند گرفته و موقعيت علم آموزي بدون‌پول در كانادا را براي خود فراهم فرمائيد .

متقاضياني كه چيره به دريافت بورسيه تحصيلي در كانادا شوند ميتوانند از شرايط تحصيل بدون‌پول در كانادا برخوردار شوند .

از شهر‌هاي داراي اهميت ميهن كانادا مي‌توان از شهرهاي تورنتو، ونكوور، كلگري، ادمونتون، مونترال و اوتاوا نام موفقيت . ولي راه هاي سفر به كانادا از روشهاي ديگري هم مانند اخذ اقامت كانادا از نحوه رواديدِ كار در كانادا، سرمايه گذاري در كانادا رخ مي گيرد .

وضعيت
اعزام دانش جو و علم آموزي در كانادا علم آموزي در كانادا تا مقطع ديپلم به طور اجباري مي‌باشد و دانش آموزان آنگاه از آن كه بازه متوسطه را تمام كردند مي‌توانند با پايان تحصيلات وارد دانشكده شوند .

دانش آموزان مي‌توانند با نقطه نهايي مقطع تحصيلات در كانادا و دريافت ديپلم در كانادا شرايط ورود خويش را براي پذيرش دانش كده در كانادا و يا اين كه پذيرش در دانشكده ها در كانادا آماده كنند .

نكته اي كه بايستي به آن اعتنا ويژه‌اي كرد اين هست كه دانش آموزاني كه قصد دارا‌هستند پذيرش تحصيلي در كانادا را بگيرند در صورتي‌كه بتوانند در ميهن كانادا ديپلم خويش را بگيرند با اخذ ديپلم در كانادا ميتوانند بدون تصاحب كردن گواهي آيلتس وارد كالج در كانادا شوند .

اما در صورتي كه شخص متقاضي ويزاي تحصيلي در كانادا دارنده ديپلم كانادايي نباشد براي آنكه بتواند ويزاي تحصيلي را دريافت كند بايستي به گويش انگليسي مسلط باشد و دارنده گواهي لهجه آيلتس با نمره ۶/۵ آكادميك باشند بدين ترتيب يكي از شرايطي كه فرد بايد دارا باشد براي دريافت رواديدِ تحصيلي در كانادا تسلط بر زبان انگليسي مي‌باشد .

در واقع مي‌توان زمينه را به اين شكل ذكر كرد در صورتي كه شخص احاطه به گويش داشته باشد مي‌تواند پذيرش تحصيلي گرفته و آنگاه از آن برنده به كسب رواديدِ تحصيلي كانادا شود و در آخر نيز همگي اينها باعث به دريافت اقامت دايم كانادا خواهد شد .

در دانش گاه هاي كانادا همانند ساير كشورها در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري دروس ارائه مي شود و‌ به فارغ التحصيلان سند علمي اعطا مي‌گردد .

يكي ديگر از وضعيت پذيرش دانش جو در كانادا معدل و‌ ريز نمرات سال انتها متوسطه است، در صورتي كه علم آموز دارنده نمرات بالايي باشد قادر است در دانشگاه پذيرش بگيرد و در غير اين صورت بايستي به كالج برود .

اميد واريم مقاله فهرست دانشكده هاي كانادا زمينه استعمال شما دوستان و همراهان زرين كانادا و علاقه مندان هجرت به كانادا قرار گرفته باشد .

 

امتیاز:
بازدید: 5
برچسب:
:
[ 1397/11/14  ] [ ۰۶ ] [ mohajert ] [ ]

بررسي
تاثيرات بازار كار كانادا LMIA
(LABOUR MARKET IMPACT ASSESSMENT) LMIA مخفف آناليز تاثيرات بازار فعاليت كانادا LMIA Canada مي باشد . تا قبل از اين “Opinion of Labor Market” (يا LMO) ناميده مي شود، LMIA يك سند هست كه ممكن ميباشد يك كارفرماي كانادايي پيشين از استخدام يك مستخدم خارجي استخدام كند .

مهاجرت به كانادا

هر كسي كه تا به اكنون هر جور فكر در هر برهه زماني در معاش خويش را به يك ايده از مهاجرت به كانادا شنيده مي شود در مورد برنامه LMIA . تعجب نكنيد كه ممكن ميباشد متوجه شويد كه چه چيزي مي‌باشد . روز جاري ما به شما همگي چيزهايي را كه بايد در رابطه LMIA بدانيد، به شما بگويم، چرا شما به آن نياز داريد و چه طور مي توانيد آن را دريافت فرمائيد .

LMIA
CANADA يك كارفرما، كه مايل به استخدام يك مستخدم خارجي است، درخواستي را براي استخدام و گسترش اجتماعي كانادا (ESDC) ارائه مي دهد . ESDC آنگاه برنامه را تحليل مي نمايد و يك چك يا گزارش را به نام LMIA مي نويسد . اين گزارش تاثيري را كه استخدام يك كارگر خارجي در بازار فعاليت كانادا داشته، معلوم مي نمايد .

هر كارفرمايي كه مايل به استخدام يك كارمند خارجي ميباشد بايستي يك LMIA از ESDC بدست آورد . در شراي چك توسط ESDC مثبت باشد، تحليل تأثيرات بازار فعاليت وضعيت كار ارائه شده، نام كارمند زمينه حيث و مورخ انقضاي را مشخص و معلوم مي كند .

زماني كه كارفرماي كانادايي LMIA دريافت مي كند، پس از آن به يك كارمند خارج از مرز و بوم ارسال مي شود . تنها يكبار از چك تأثيرات بازار فعاليت به دست مي آيد، كاركنان خارج از سرزمين مي توانند درخواست ويزا و جواز كار را ابتدا كنند . درصورتي كه شخص قبلا در كانادا مشغول به فعاليت است، اذن مي دهد تا آنها را به درخواست جواز كار در درخواست تجديد حيث در كانادا .

LMIA
Canada
برنامه
مستخدم حرفه اي فدرال كانادا FEDERAL SKILLED WORKER PROGRAM برنامه
خدمتكار رشته اي فدرال كانادا FEDERAL SKILLED WORKER PROGRAM اشكال
مختلف LMIA چيست؟ پشتيباني
از برنامه هاي كاربردي اجازه كار نظارت تأثيرات بازار فعاليت براي حمايت از درخواست مجوز عمل ذيل برنامه مستخدم موقت خارجي .
زماني كه شما اين محاسبه تاثيرات بازار را دريافت مي كنيد، مي توانيد براي اذن عمل درخواست بدهيد؛
LMIA
FOR PR، پشتيباني از برنامه هاي اقامت دائم اين LMIA براي حمايت از درخواست اقامت دائم كانادا به كار گيري مي شود . در شراي اقامت دائم بر اساس اكسپرس ورودي مسئله لحاظ باشد، مستخدم خارجي ۵۰-۶۰۰ امتياز CRS (بر مبنا كد NOC) اعطا مي شود .

كانديداها مي توانند به اكسپرس محل ورود تقاضا كنند .
اين مي تواند نمره برش را به اندازه كافي افزايش دهد كه درخواست كننده بتواند درخواست دعوتنامه (ITA) براي اقامت دائم در كانادا اخذ كند؛

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/11/11  ] [ ۰۶ ] [ mohajert ] [ ]

دانشكده
تورنتو دريافت پذيرش از كالج تورنتو فوري و بدون واسطه ۲۰۱۸ چه گونه انجام قبول ميكند ، دانشگاه تورنتو در كدام مملكت واقع شده مي باشد؟ وضعيت اخذ پذيرش از دانش گاه تورنتو چيست؟ آيا اخذ پذيرش از كالج تورنتو قابليت و امكان پذير است؟ مدارك موضوع نياز براي پذيرش از دانشگاه تورنتو چيست؟ هزينه هاي دانشكده تورنتو چه گونه است؟ فن هاي دانش كده تورنتو در مقاطع متعدد چيست؟ دانشگاه هاي دانش گاه تورنتو را مي شناسيد؟ در صورتي كه شما عزيزان تمايل به كسب اطلاعات در رابطه دانش كده تورنتو داريد مي توانيد براي يافتن جواب سوالهاي خويش در رابطه با دانشگاه تورنتو با اين مطلب يار بوده و جواب سوالات خويش را جويا شويد . در اين مقاله تلاش گرديده تا به سوالهاي كليدي شما دوستان عزيز درباره دانشگاه تورنتو پاسخ داده شود و داده ها مناسبي در اين باب در اختيار شما دوستان عزيز قرار گيرد .

مهاجرت به كانادا

دريافت5 دقيقه4 .87م24911K
audio
دانش كده تورنتو دانشگاه تورنتو يكي از قويترين دانش گاه هاي آموزشي و تحقيقاتي مي باشد كه در شمال ايالات متحده واقع شده است و محفظه فكري بي ‌نظيري را براي دانشجويان ممتاز در تمامي سطوح مهيا آورده مي باشد . اين دانش كده در سال ۱۸۲۷ در شهر تورنتو تاسيس شد كه برترين دانشگاه در ميان دانش كده هاي كانادا مي باشد و به عنوان هفتمين دانش گاه برتر عالم تعيين گرديده ميباشد كه در مجموع حدود هشتاد هزار دانشجو داراست . به طور معمول دانشگاه تورنتو نسبتاً در كليه رشته هاي تحصيلي دانش جو مي پذيرد . متقاضيان مي بايست براي دريافت پذيرش از دانشكده تورنتو ميانگين بالا و حالت تحصيلي مناسب داشته باشد . براي دريافت قبول از دانش گاه تورنتو به ويژه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري به ادله كيفيت بالاي تحصيلي رقابت شديدي وجود دارد، همينطور دانشكده تورنتو دارنده ميزان دارايي تحقيقاتي دوچندان بالا نسبت به بقيه كالج هاي كانادا مي باشد و اندازه كمك هزينه هاي تحصيلي آن نسبت به بقيه دانش گاه هاي كانادا اكثر است .

تعداد دانشجويان ثبت اسم شده در دوران كارشناسي ۶۸۱۱۴ نفر مي باشد كه از بين آنان ۵۶۲۲۰ نفر مستقر و ۱۱۸۹۴ نفر في مابين المللي و تعداد دانشجوها مقطع تحصيلات تكميلي ۱۶۴۴۲ نفر ميباشد كه از ميان آن ها ۱۳۹۲۷ نفر ساكن و ۲۵۱۵ نفر بين المللي مي باشند .

طبق سيستم هاي امتيازدهي و سكو بندي في مابين دانش كده ها، دانشگاه تورنتو ميان بهترين دانش گاه هاي عمومي عالم و برگزيدگان دانشگاه كانادا قرار گرفته است . تعداد حرفه هاي مو جود در دانش كده تورنتو در مدت كارشناسي ۷۰۰ حرفه و تعداد رشته هاي برهه زماني تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) ۲۲۲ رشته مي باشد .

در سال تحصيلي ۲۰۱۵ ميزان شهريه دانشجوها بازه زماني كارشناسي حدود ۳۵۰۰۰ الي ۴۰۰۰۰ دلار و ميزان شهريه دانشجو ها برهه زماني تحصيلات تكميلي حدود ۱۸۰۰۰ الي ۵۲۰۰۰ دلار اعلام شد .

دانشكده‌
هاي دانشگاه تورنتو عبارتند از:
دانش كده
مهندسي و علم ها كاربردي دانشكده معماري و پباده سازي John H .Daniels
دانشگاه
هنر و علوم مدرسه
مطالعات پيوسته دانش كده
دندانپزشكي راس
مطالعات آموزش و پرورش دانش كده
بيشه داري دانش گاه
تحصيلات تكميلي دانشگاه
اطلاعات دانشكده
حركت شناسي و تربيت بدني كالج
حقوق مكتب مدير Joseph L .Rotman
دانش كده
پزشكي دانش كده
موسيقي دانش كده
پرستاري Bloomberg دانشكده
داروسازي Dan مكتب
بهداشت عمومي Lana دانشكده
مددكاري اجتماعي

مدت
كارشناسي كالج تورنتو
براي
اخذ قبول از دانش گاه هاي تورنتو در مدت كارشناسي حالت تحت زمينه نياز است:
دارا
بودن ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي با معدل دست‌كم ۱۷ مدارك زبان IELTS:6 .5
متقاضياني كه معدل بالاي ۱۸٫۵ در دروس اساسي دبيرستان دارا‌هستند در صورتي كه نمره لهجه آن ها زير خيس از نمره زمينه حيث باشد مي توانند همچنان قبول غير مشروط بگيرند ولي يك ترم گويش بخوانند .

 

امتیاز:
بازدید: 5
برچسب:
:
[ 1397/11/10  ] [ ۰۶ ] [ mohajert ] [ ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب